Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 53/2016

Z A R Z Ą D Z E N I E   nr   53 / 2016 

WÓJTA GMINY BIERAWA  
z dnia 6 czerwca 2016 r.
 

w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku położonym w Korzonku przy ulicy Nowej 12b wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 37 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt. 1, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) oraz zarządzenia nr 36/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste w drodze przetargowej, zarządza się co następuje:

§ 1.

Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku położonym w Korzonku przy ul. Nowej 12b wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 5 grudnia 2089 roku ułamkowej części gruntu.

§ 2.

Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 2. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Bierawa, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Korzonku.

 

Załącznik do zarządzenia
nr 53 /2016  z dnia 06.06.2016 r.

Wójt Gminy Bierawa
w dniu 6 czerwca 2016 r.

o g ł a s z a

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego
wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

 1. Opis nieruchomości: Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 8 o powierzchni użytkowej 27,70 m2  wraz z przynależną piwnicą o powierzchni użytkowej 17,30 m2, stanowiący własność Gminy Bierawa, usytuowany w budynku położonym przy ulicy Nowej 12b wraz z przypisanym do lokalu udziałem w wysokości 110/1 000 w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz oddanie w użytkowanie wieczyste do dnia 5 grudnia 2089 roku takiej samej ułamkowej części gruntu, na którym znajduje się budynek. Grunt ten w ewidencji gruntów oznaczony jest numerem działki 160/28 arkusz mapy 1 obręb Grabówka o powierzchni 0,0894 ha, która to zapisana jest w księdze wieczystej KW
  nr OP1K/00037171/8. Przedmiotowy lokal znajduje się na parterze piętrowego budynku, składa się z jednego pokoju, łazienki i przedpokoju z funkcją kuchni i wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c.o. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu.

W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość wskazana jest jako tereny mieszkaniowo o wysokiej intensywności zabudowy (L1 MW). Działka położona jest przy drodze oznaczonej symbolem (L)K40D1/2 jako ulica dojazdowa – w miejscu istniejącej drogi.

Obciążenia nieruchomości - księga wieczysta wolna od wpisów ciężarów, ograniczeń i hipotek w dziale III i IV księgi wieczystej.

 1. Cena wywoławcza 27 400,00 zł

w tym:

26 000,00 zł cena lokalu mieszkalnego

1 400,00 zł cena udziału w gruncie wynoszącego 110/1 000 części

Podane ceny nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.). Do opłat z tytułu użytkowania wieczystego (tj. pierwszej opłaty i opłat rocznych) zostanie doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki (23%).

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu obejmuje cenę lokalu oraz cenę udziału w gruncie przynależnego do lokalu, która stanowi podstawę do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego, wyodrębnione z ceny osiągniętej w przetargu z zachowaniem proporcji tych cen przy cenie wywoławczej.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu związanej z lokalem wynoszą:

Pierwsza opłata – 20% ceny ułamkowej części gruntu osiągniętej w przetargu

Opłaty roczne – 1 % ceny ułamkowej części gruntu osiągniętej w przetargu.

Opłaty roczne należy wnosić do dnia 31 marca  każdego roku. Opłaty te mogą być aktualizowane, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość gruntu ulegnie zmianie.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu ustalane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.).

W zakresie obowiązku zapłaty opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu w terminie do 31 marca każdego roku nabywca nieruchomości zobowiązany będzie poddać się wprost z aktu notarialnego egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego.

 1. Termin i miejsce przetargu: Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość odbędzie się: w dniu 4 sierpnia 2016 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12, pok.
  nr 24 o godz. 1000.
 2. Wadium 2 740,00 zł.
 3. Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
 5. wpłata wadium w terminie do dnia 1 sierpnia 2016 roku, gotówką lub przelewem, na konto Bank Pekao SA Oddział Opole nr 12 1240 3103 1111 0010 5014 8508.  Tytuł wpłaty wadium powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium jest zwracane w terminie 3 dni roboczych po dniu zamknięcia przetargu.
 6. okazanie komisji, przed otwarciem przetargu, dokumentu tożsamości w celu ustalenia zgodności danych osobowych przystępującego do przetargu i wpłacającego wadium,
 7. pełnomocnicy występujący w imieniu innych muszą okazać komisji, przed otwarciem przetargu, pełnomocnictwo do określonej czynności udzielone w formie notarialnej, w celu dołączenia do akt,
 8. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i biorących udział w przetargu, niezbędne jest przedłożenie zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, bądź umowa spółki cywilnej. Podmioty, na które przepisy ustaw nałożyły obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Przystępując do przetargu osoby fizyczna (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), pozostające w związku małżeńskim, posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej), zobowiązane są złożyć pisemne pełnomocnictwo współmałżonka do udziału w licytacji,
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik dokona      przynajmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.
 2. Osoba ustalona jako nabywca lokalu zobowiązana jest do dnia  zawarcia notarialnej umowy zapłacić całą kwotę ceny lokalu osiągniętej w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium oraz wnieść pierwszą opłatę z tytułu użytkowania wieczystego, stanowiącą 20% ceny ułamkowej części osiągniętej w przetargu, powiększoną o obowiązującą w terminie podpisania umowy stawkę podatku VAT. Nieuiszczenie tych kwot spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganych należności na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bierawa.
 3. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie i miejscu określonym przez organizatora przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 4. Zastrzega się prawo unieważnienia i odwołania przetargu z podaniem przyczyny.
 5. Koszty aktu notarialnego ponosi kupujący.

Informacji o wszystkich sprawach związanych z przetargiem udziela stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, pokój nr 8, tel. 77 / 4872 266 w.112, email.: . Jednocześnie informujemy o możliwości oględzin przedmiotowej nieruchomości po wcześniejszym umówieniu.