Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 58/2016

Z A R Z Ą D Z E N  I E   nr  58 /2016

WÓJTA  GMINY  BIERAWA
 z dnia 20 czerwca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1.

Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w brzmieniu określonym w  załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

  1. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bierawa na okres 21 dni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
  2. Informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Bierawie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Bierawa nr  58/2016  z dnia 20.06.2016 r.

 

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie Gminy przeznaczonych do oddania w najem

 

Lp

Oznaczenie

nieruchomości wg księgi wieczystej, oznaczenie wg katastru nieruchomości oraz powierzchnia najmu

 

Położenie nierucho-mości

 

 

 

Opis  nieruchomości

 

 

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Wysokość opłat

z tytułu najmu/ termin wnoszenia opłat

 

Zasady aktualizacji opłat

 

Informacje
o okresie zawarcia umowy

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

KW OP1K/00039145/1

dz. nr 97/9 o pow. 0,4785 ha

Bierawa,
ul. Gliwicka 7

Pomieszczenie w budynku administracyjno-biurowym o powierzchni 13,2 m2

Najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

52,80 zł netto

 z terminem  zapłaty do 10 dnia

każdego miesiąca

 

Opłata będzie waloryzowana corocznie

o wskaźnik inflacji

Umowa najmu na okres
do 3 lat 

2

KW OP1K/00039145/1

dz. nr 97/9 o pow. 0,4785 ha

Bierawa,
ul. Gliwicka 7

Cztery pomieszczenia w budynku administracyjno-biurowym o łącznej powierzchni 47,2 m2

Najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

188,80 zł netto

 z terminem  zapłaty do 10 dnia

każdego miesiąca

 

Opłata będzie waloryzowana corocznie

o wskaźnik inflacji

Umowa najmu na okres
do 3 lat