Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 59/2016

Z A R Z Ą D Z E N I E    nr   59 / 2016

WÓJTA  GMINY  BIERAWA
z dnia 20 czerwca 2016 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny wraz z przynależną piwnicą oraz udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku przeznaczony do sprzedaży 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 4 pkt. 9, art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) oraz § 1 uchwały Rady Gminy nr XVII/132/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z przynależną piwnicą oraz udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku, zarządza się co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży lokal mieszkalny wraz z przynależną piwnicą oraz udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku w drodze przetargowej, określony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

  1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bierawa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
  2. Informację o wywieszeniu wykazu o którym mowa w § 1 zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Kotlarni.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Bierawa nr 59 /2016  z dnia 20.06.2016 r.

W y k a z

obejmujący nieruchomość lokalową położoną w Kotlarni, stanowiącą własność Gminy Bierawa, przeznaczoną do sprzedaży wraz z przynależną piwnicą oraz udziałem we wspólnych częściach budynku i w prawie własności gruntu.

Nr działki

i jej

powierzchnia

Położenie

nieruchomości

Przeznaczenie
terenu

Opis nieruchomości

a. Powierzchnia lokalu

b. Powierzchnia piwnicy

Udział

 we wspólnych częściach budynku
i w prawie własności gruntu

Cena lokalu wraz z udziałem we wspólnych częściach budynku
i prawie własności gruntu

Forma zbycia

 

działka
nr 73/8

o pow. 0,2515 ha

KW OP1K/00046071/3

 

 

 Kotlarnia

ul. Gliwicka  32b/4

 

 

Teren oznaczony symbolem MW jako tereny mieszkaniowe
o wysokiej intensywności zabudowy. Działka znajduje się w strefie zagrożenia powodzią

 

lokal mieszkalny wraz z przynależną piwnicą.

Lokal składa się z przedpokoju, kuchni, łazienki oraz 3 pokoi. Położony jest na pierwszym piętrze budynku

 

 

a. 47,5m2


b. 4,2m2

 

 

315/10 000

 

 56 000,00 zł,

w tym wartość gruntu 2 000,00 zł

 

przetarg