Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Konkurs

 

Wójt Gminy Bierawa

ogłasza konkurs na kandydata  na stanowisko dyrektora niżej wymienionych placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bierawa :

 1. Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Józefa Wieczorka  w Starej Kuźni, ul. Wieczorka 3, 47-246 Kotlarnia,
 2. Zespołu Szkół z nauczaniem języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego im. Josepha Freiherra von Eichendorffa w Solarni, ul. Raciborska 42a , 47-244 Dziergowice .

 

 1. Do konkursu zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim  powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół  
  i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zmian.), może przystąpić nauczyciel  mianowany  lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania :
 1. ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje  do zajmowania stanowiska nauczyciela 
  w danej placówce;
 2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe  z zakresu zarządzania  albo kurs  kwalifikacyjny  z zakresu zarzadzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie  placówek doskonalenia nauczycieli;
 3. posiada co najmniej  pięcioletni staż pracy  pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż  pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 4. uzyskał :
 1. co najmniej dobrą ocenę pracy  w okresie ostatnich  pięciu lat  pracy  lub
 2. pozytywną ocenę  dorobku  zawodowego w okresie ostatniego roku albo
 3. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy  w szkole wyższej - przed przystąpieniem  do konkursu na stanowisko dyrektora;
 4. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania  pracy na stanowisku kierowniczym;
 5. nie był karany karą dyscyplinarną , o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.  – Karta Nauczyciela  (Dz.U.
  z 2014 r., poz. 191),  a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy 
  z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz.U. z 2012 r. , poz. 572 z późn. zmian.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 6. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo  lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 8. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.z 2013 r., poz. 168).

 

Stanowisko dyrektora szkoły podstawowej  może zajmować również nauczyciel  mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia  lub studia wyższe  zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne  lub ukończył kolegium nauczycielskie  albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje  do zajmowania stanowiska nauczyciela  w szkole  i spełnia  wymagania  określone w § 1 pkt 2-9.

Stanowisko  dyrektora Zespołu  szkół może  zajmować  nauczyciel  mianowany lub dyplomowany, który  posiada kwalifikacje  do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole  lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe, oraz spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-9.

 

Ponadto do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem , która spełnia  łącznie następujące wymagania :

 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich  Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu  (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 2. ukończyła studia magisterskie;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy , w tym co najmniej dwuletni staż pracy  na stanowisku kierowniczym;
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub postępowanie dyscyplinarne;
 6. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe  z zakresu zarządzania albo  kurs kwalifikacyjny  z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 7. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo  lub umyślne  przestępstwo skarbowe;
 9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem  środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  (Dz.U. z 2013r.,  poz. 168).

 

 1. Oferty osób przystępujących do konkursu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły  lub publicznej  placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej  (Dz.U. Nr 60, poz. 373  z późn. zmian.) , powinny zawierać :
 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu  oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju  publicznej szkoły   lub zespołu,
 2. poświadczoną przez kandydata  za zgodność z oryginałem kopie dowodu osobistego  lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności  informację o :

- stażu pracy pedagogicznej  - w przypadku nauczyciela , albo

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku  nauczyciela akademickiego , albo

- stażu pracy , w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym  - w przypadku  osoby niebędącej nauczycielem,

d) oryginały lub poświadczone  przez kandydata za zgodność z oryginałem  kopie   dokumentów  potwierdzających  posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c, 

e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie  dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów  podyplomowych  z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu  kwalifikacyjnego  z zakresu zarządzania oświatą ,

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania  pracy  na stanowisku kierowniczym,

g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub  umyślne przestępstwo  skarbowe,

i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4  ustawy  z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności  za naruszenie dyscypliny finansów   publicznych  (Dz.U. z 2013r., poz. 168 z późn. zm.),

j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388 ze zmian.),

k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu  nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego  - w przypadku nauczyciela,

l) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność  z oryginałem kopię karty oceny pracy  lub oceny dorobku zawodowego  - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną , o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela  (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zmian.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy  z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1363 z późn. zmian.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę  na przetwarzanie danych osobowych  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2016 r. , poz. 922)  w celach przeprowadzenia konkursu  na stanowisko dyrektora .

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym  oraz dopiskiem :

 1. „Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Józefa Wieczorka w Starej Kuźni ”

lub

 1. „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół z nauczaniem języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego im. Josepha Freiherra von Eichendorffa w Solarni”

w terminie do  08 sierpnia 2016 r.  do godz. 13.30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Bierawie  ul. Wojska Polskiego 12 47-240 Bierawa  lub przesłać pocztą na w/w adres (liczy się data wpływu ofert)

O terminie i miejscu przeprowadzenia postepowania  konkursowego  kandydaci  zostaną powiadomieni  indywidualnie w formie pisemnej.

PDFOgłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły i Zespołu Szkół.pdf (347,80KB)

 

                                                                                              

                                                                                                                                              Wójt Gminy
                                                                                                                                      mgr Krzysztof Ficoń