Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 79/2016 - BIP

Z A R Z Ą D Z E N I E   nr    79/ 2016 

WÓJTA GMINY BIERAWA  
z dnia 18 sierpnia 2016 r.
 

w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kotlarni wraz z przynależną piwnicą oraz udziałem we wspólnych częściach budynku i w prawie własności gruntu 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 37 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt. 1, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) oraz zarządzenia nr 59/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny wraz z przynależną piwnicą oraz udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku przeznaczony do sprzedaży, zarządza się co następuje:

§ 1.

Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położnego w Kotlarni przy ulicy  Gliwickiej 32b wraz z przynależną piwnicą oraz udziałem we wspólnych częściach budynku i w prawie własności gruntu.

§ 2.

Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 2. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Bierawa, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Kotlarni.

Załącznik do zarządzenia
nr 79 /2016  z dnia 18.08.2016 r.

Wójt Gminy Bierawa
w dniu 18 sierpnia 2016 r.

o g ł a s z a

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego
wraz z przynależną piwnicą oraz udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku

 1. Opis nieruchomości: Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 47,5 m2  wraz z przynależną piwnicą o powierzchni użytkowej 4,2 m2, stanowiący własność Gminy Bierawa, usytuowany w budynku położonym przy ulicy Gliwickiej 32b wraz z przypisanym do lokalu udziałem w wysokości 315/10 000 w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie własności gruntu. Grunt ten w ewidencji gruntów oznaczony jest numerem działki 73/8 arkusz mapy 1 obręb Kotlarnia o powierzchni 0,2515 ha, która to zapisana jest w księdze wieczystej KW nr OP1K/00046071/3. Przedmiotowy lokal znajduje się na pierwszym piętrze piętrowego budynku, składa się z przedpokoju, kuchni, łazienki oraz trzech pokoi. W budynku zainstalowane są następujące instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o. i telefoniczna. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu.

W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość wskazana jest jako tereny mieszkaniowo o wysokiej intensywności zabudowy (MW). Działka znajduje się w strefie zagrożenia powodzią.  

Obciążenia nieruchomości - księga wieczysta wolna od wpisów ciężarów, ograniczeń i hipotek w dziale III i IV księgi wieczystej.

 1. Cena wywoławcza 56 000,00 zł, w tym cena udziału w gruncie wynoszącego 315/10 000 części wynosi 2 000,00 zł.  

Podane ceny nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Sprzedaż lokalu zwolniona jest  z podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Termin i miejsce przetargu: Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość odbędzie się: w dniu 6 października 2016 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12, pok. nr 24 o godz. 1000.

 1. Wadium 5 600,00 zł.
 2. Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
 1. wpłata wadium w terminie do dnia 3 października 2016 roku, gotówką lub przelewem, na konto Bank Pekao SA Oddział Opole nr 12 1240 3103 1111 0010 5014 8508.  Tytuł wpłaty wadium powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium jest zwracane w terminie 3 dni roboczych po dniu zamknięcia przetargu.
 2. okazanie komisji, przed otwarciem przetargu, dokumentu tożsamości w celu ustalenia zgodności danych osobowych przystępującego do przetargu i wpłacającego wadium,
 3. pełnomocnicy występujący w imieniu innych muszą okazać komisji, przed otwarciem przetargu, pełnomocnictwo do określonej czynności udzielone w formie notarialnej, w celu dołączenia do akt,
 4. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i biorących udział w przetargu, niezbędne jest przedłożenie zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, bądź umowa spółki cywilnej. Podmioty, na które przepisy ustaw nałożyły obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Przystępując do przetargu osoby fizyczna (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), pozostające w związku małżeńskim, posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej), zobowiązane są złożyć pisemne pełnomocnictwo współmałżonka do udziału w licytacji – w przypadku swojej nieobecności,
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik dokona      przynajmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.
 2. Osoba ustalona jako nabywca lokalu zobowiązana jest do dnia  zawarcia notarialnej umowy zapłacić całą kwotę ceny lokalu osiągniętej w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium. Nieuiszczenie tych kwot spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganych należności na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bierawa.
 3. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie i miejscu określonym przez organizatora przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 4. Zastrzega się prawo unieważnienia i odwołania przetargu z podaniem przyczyny.
 5. Koszty aktu notarialnego ponosi kupujący.

Informacji w sprawach związanych z przetargiem udziela inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, pokój nr 8, tel. 77 / 4872 266 w.112, email.: . Jednocześnie informujemy o możliwości oględzin przedmiotowej nieruchomości po wcześniejszym umówieniu.