Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 79/2016

Z A R Z Ą D Z E N I E   nr    79/ 2016 

WÓJTA GMINY BIERAWA  
z dnia 18 sierpnia 2016 r.
 

w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kotlarni wraz z przynależną piwnicą oraz udziałem we wspólnych częściach budynku i w prawie własności gruntu 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 37 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt. 1, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) oraz zarządzenia nr 59/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny wraz z przynależną piwnicą oraz udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku przeznaczony do sprzedaży, zarządza się co następuje:

§ 1.

Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położnego w Kotlarni przy ulicy  Gliwickiej 32b wraz z przynależną piwnicą oraz udziałem we wspólnych częściach budynku i w prawie własności gruntu.

§ 2.

Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Bierawa, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Kotlarni.

 

DOCXzałącznik.docx (20,69KB)