Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 99/2016 - BIP

Z A R Z Ą D Z E N I E   nr   99/ 2016 

WÓJTA GMINY BIERAWA  
z dnia 20 września 2016 r.
 

w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku położonym w Korzonku przy ulicy Nowej 12b wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 37 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt. 1, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) oraz zarządzenia nr 36/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do  sprzedaży wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste w drodze przetargowej oraz w związku z negatywnym wynikiem przetargu z 4 sierpnia 2016 r., zarządza się co następuje:

§ 1.

Ogłasza się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku położonym w Korzonku przy ul. Nowej 12b wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 5 grudnia 2089 roku ułamkowej części gruntu.

§ 2.

Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Bierawa, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Korzonku.

DOCXzałącznik.docx (21,61KB)