Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 100/2016 - BIP

Z A R Z Ą D Z E N I E   nr   100 / 2016 

WÓJTA GMINY BIERAWA  
z dnia 20 września 2016 r.

  

w sprawie ogłoszenia pierwszych ustnych przetargów ograniczonych na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Kotlarni   

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1 i 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) oraz zarządzenia nr 67/2016 z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, zarządza się co następuje:

§ 1.

Ogłasza się pierwsze przetargi ustne ograniczone na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych,  położonych w Kotlarni będących własnością Gminy Bierawa.

§ 2.

Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargach w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2. Ogłoszenie o przetargach podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Bierawa, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Kotlarni.

DOCXzałącznik.docx (20,79KB)