Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 100/2016

Z A R Z Ą D Z E N I E   nr   100 / 2016 

WÓJTA GMINY BIERAWA  
z dnia 20 września 2016 r.

  

w sprawie ogłoszenia pierwszych ustnych przetargów ograniczonych na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Kotlarni 

  

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1 i 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) oraz zarządzenia nr 67/2016 z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, zarządza się co następuje:

§ 1.

Ogłasza się pierwsze przetargi ustne ograniczone na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych,  położonych w Kotlarni, będących własnością Gminy Bierawa.

§ 2.

Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargach w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 2. Ogłoszenie o przetargach podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Bierawa, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Kotlarni.

Załącznik do zarządzenia
nr  100 /2016  z dnia 20.09.2016 r.

Wójt Gminy Bierawa
w dniu 20 września 2016 r.

o g ł a s z a

pierwsze ustne przetargi ograniczone na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Bierawa

 1. Przedmiotem przetargu jest niżej wymieniona nieruchomość:

1

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Nieruchomość nr  1 położona na części działki nr 74/4 o powierzchni przeznaczonej do dzierżawy 21 m2

Księga wieczysta OP1K/00042968/0 Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu V Wydział Ksiąg Wieczystych

Nieruchomość nr 2 położona na części działki nr 74/4 o powierzchni przeznaczonej do dzierżawy 21 m2

Księga wieczysta OP1K/00042968/0 Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu V Wydział Ksiąg Wieczystych

2

Położenie nieruchomości

Kotlarnia

3

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość przeznaczona na usytuowanie garażu z blachy o wymiarach 3m x 5m. Umowa dzierżawy na okres 10 lat.

4

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona symbolem ŁV, Ba, LsV

5

Obciążenia nieruchomości

Księga Wieczysta wolna od wpisów ciężarów, ograniczeń i hipotek

6

Cena wywoławcza netto

42,00 zł

7

Wadium

52,00 zł

8

Miejsce i termin przetargu

Urząd Gminy Bierawa, sala nr 24, 10.11.2016 r.
godz. 1100

Urząd Gminy Bierawa, sala nr 24, 10.11.2016 r.
godz. 1130

9

Postąpienie

Minimalne postąpienie przy ustaleniu stawki czynszu najmu wynosi 0,10 zł netto.

 1. Przetargi ograniczone są do osób nie posiadających zawartej z Gminą Bierawa umowy dzierżawy terenu pod usytuowania garażu w Kotlarni.   
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
 1. pisemne zgłoszenie osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu wraz jej oświadczeniem o nie posiadaniu zawartej umowy dzierżawy z Gminą Bierawa dotyczącej terenu pod usytuowanie garażu w Kotlarni - w terminie do 3 listopada 2016 r. Lista osób dopuszczonych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w UG w dniu 07.11.2016 r.,
 2. wpłata wadium w terminie do dnia 7 listopada 2016 roku, gotówką lub przelewem, na konto Bank Pekao SA Oddział Opole nr 12 1240 3103 1111 0010 5014 8508.  Tytuł wpłaty wadium powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium jest zwracane w terminie 3 dni roboczych po dniu zamknięcia przetargu.
 3. okazanie komisji, przed otwarciem przetargu, dokumentu tożsamości w celu ustalenia zgodności danych osobowych przystępującego do przetargu i wpłacającego wadium,
 4. pełnomocnicy występujący w imieniu innych muszą okazać komisji, przed otwarciem przetargu, pełnomocnictwo do określonej czynności udzielone w formie notarialnej, w celu dołączenia do akt,
 5. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i biorących udział w przetargu, niezbędne jest przedłożenia zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, bądź umowa spółki cywilnej. Podmioty, na które przepisy ustaw nałożyły obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.
 6. przystępując do przetargu osoby fizyczna (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), pozostające w związku małżeńskim, posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej), zobowiązane są złożyć pisemne pełnomocnictwo współmałżonka do udziału w licytacji.
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik dokona przynajmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.
 2. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy w Urzędzie Gminy Bierawa w terminie do 30 listopada 2016 r. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Zastrzega się prawo unieważnienia i odwołania przetargu z podaniem przyczyny.
 4. Termin uiszczenia czynszu za dzierżawę upływa najpóźniej do dnia zawarcia umowy.

Informacji o wszystkich sprawach związanych z przetargiem udziela stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, pokój nr 8, tel. 77 / 4872 266 w.112, email.: .