Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Jelcz – ZASADA L090M

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bierawa ogłasza II  przetarg ustny nieograniczony.

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż autobusu marki   Jelcz – ZASADA L090M  o nr rejestracyjnym OK 07230, rok produkcji 2001.

Cena wywoławcza brutto wynosi:  7 085 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 03.11.2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Bierawa sala nr 24

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości  2 000 zł w gotówce nie później niż do dnia 03.11.2016 r. na rachunek bankowy Urzędu 12124031031111001050148508.

Regulamin przetargu można odebrać nieodpłatnie w Urzędzie Gminy Bierawa.

 

Autobus można oglądać  po wcześniejszym zgłoszeniu  tel. 774872266 wew. 124

Wadium winno być  wniesione w pieniądzu i ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. Wadium wpłacone poprzez uczestnika przetargu, który wygrywa przetarg zaliczone będzie na poczet ceny nabycia samochodu.

Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, unieważnienia przetargu lub zamknięcia przetargu wynikiem negatywnym.

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej wpłatę wadium oraz dowód osobisty. Zastrzega się unieważnienie przetargu z powodu ważnych przyczyn.

Koszty związane z przeniesieniem własności pokrywa nabywca.

 

Bliższych informacji na temat przetargu udziela  Karina Kubina pok. Nr 37 tel. 774872266 wew. 124

 


Regulamin

przeprowadzenia II przetargu ustnego na sprzedaż autobusu  marki Jelcz – ZASADA L090M  o nr rejestracyjnym OK 07230,

rok produkcji 2001.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż  autobusu  marki Jelcz – ZASADA L090M  o nr rejestracyjnym OK 07230, rok produkcji 2001.

 

 1. Celem przetargu jest pozyskanie najwyższej ceny za sprzedaż w/w pojazdu.
 2. Przetarg ustny, publiczny i nieograniczony, tzn, że mogą w nim brać udział osoby fizyczne i prawne lub ich pełnomocnicy.
 3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2000 zł słownie:dwa tysiącezłotychna rachunek bankowy 12124031031111001050148508 w terminie do 03.11.2016r
 4. Przetarg odbędzie się w dniu03.11.2016ro godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Bierawa pok. Nr 24
 5. Wartość pojazdubrutto wynosi 7 085  zł słownie: siedem tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych00/100
 6. Ustala się wysokość postąpieniana 300 zł ( słownie: trzysta złotych).
 7. Cena zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje cenę wyższą.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jedenz uczestników zaoferuje co najmniej postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 9. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, ogłaszając imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.
 10. Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie wygrał przetargu podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu.
 11. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
 12. Osoba fizyczna lub prawna, która wygra przetarg jest zobowiązana w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu do podpisania umowy kupna sprzedaży. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z zapoznaniem się z regulaminem przetargu i jego akceptacją.
 14. Przetarg może być odwołany lub unieważniony z ważnych przyczyn.
 15. Umowa kupna – sprzedaży zostanie bezzwłocznie zawarta z oferentem, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca pojazdu jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży. W przypadku opóźnienia się przez Nabywcę w uiszczeniu ceny nabycia Gmina Bierawa będzie miała prawo do bezzwłocznego odstąpienia od umowy sprzedaży, zaś Nabywca traci prawa wynikające oraz wpłacone wadium.