Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 102/2016 - BIP

 

Z A R Z Ą D Z E N  I E   nr 102 /2016

WÓJTA GMINY BIERAWA
 z dnia 21 września 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz oddania w najem

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 35 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz § 1 uchwały Rady Gminy Bierawa nr XIX/148/2016 z dnia 12 września 2016 r, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy i najmu, zarządza się co następuje:

§ 1.

Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i oddania w najem w brzmieniu określonym w  załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2.

  1. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bierawa na okres 21 dni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
  2. Informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Bierawie i Ortowicach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCXzałącznik.docx (19,19KB)