Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 110/2016

Z A R Z Ą D Z E N I E   nr   110 / 2016 

WÓJTA GMINY BIERAWA  
z dnia 13 października 2016 r.
 

w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Starej Kuźni 

  

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 37 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt. 1, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), zarządzenia nr 42/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Starej Kuźni oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oraz w związku z negatywnym wynikiem przetargu z 25 sierpnia 2016 r., zarządza się co następuje:

§ 1.

Ogłasza się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, w ewidencji gruntów oznaczoną numerem działki 229/9, położoną w Starej Kuźni, będącą własnością Gminy Bierawa.

§ 2.

Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 2. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Bierawa, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Starej Kuźni.

Załącznik do zarządzenia
nr  110 /2016  z dnia 13.10.2016 r.

Wójt Gminy Bierawa
w dniu 13 października 2016 r.

o g ł a s z a

drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bierawa

 1. Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca  nieużytki (N), której właścicielem jest Gmina Bierawa. Nieruchomość położona jest w Starej Kuźni, w ewidencji gruntów oznaczona jest numerem działki 229/9 ark. mapy 6, o powierzchni 0,0921 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
  nr OP1K/00030567/2.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: teren oznaczony symbolem MR jako tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej o niskiej intensywności zabudowy.   

Obciążenia nieruchomości - księga wieczysta wolna od wpisów ciężarów, ograniczeń i hipotek.

 1. Cena wywoławcza: 49 000,00 zł brutto (w cenie zawarty jest podatek VAT 23%).
 2. Termin i miejsce przetargu: Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość odbędzie się: w dniu 1 grudnia 2016 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12, pok. nr 24 o godz. 1000.
 3. Wadium 4 900,00 zł.
 4. Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
 1. wpłata wadium w terminie do dnia 28 listopada 2016 roku, gotówką lub przelewem, na konto Bank Pekao SA Oddział Opole nr 12 1240 3103 1111 0010 5014 8508.  Tytuł wpłaty wadium powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium jest zwracane w terminie 3 dni roboczych po dniu zamknięcia przetargu.
 2. okazanie komisji, przed otwarciem przetargu, dokumentu tożsamości w celu ustalenia zgodności danych osobowych przystępującego do przetargu i wpłacającego wadium,
 3. pełnomocnicy występujący w imieniu innych muszą okazać komisji, przed otwarciem przetargu, pełnomocnictwo do określonej czynności udzielone w formie notarialnej, w celu dołączenia do akt,
 4. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i biorących udział
  w przetargu, niezbędne jest przedłożenia zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, bądź umowa spółki cywilnej. Podmioty, na które przepisy ustaw nałożyły obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Przystępując do przetargu osoby fizyczna (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), pozostające w związku małżeńskim, posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej), zobowiązane są złożyć pisemne pełnomocnictwo współmałżonka do udziału w licytacji,
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik dokona      przynajmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.
 2. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie i miejscu określonym przez organizatora przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Zastrzega się prawo unieważnienia i odwołania przetargu z podaniem przyczyny.
 4. Termin uiszczenia kwoty za nieruchomość upływa najpóźniej do dnia zawarcia umowy.
 5. Koszty aktu notarialnego ponosi kupujący.

Informacji o wszystkich sprawach związanych z przetargiem udziela stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, pokój nr 8, tel. 77 / 4872 266 w.112, email.: .