Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Punkt

Z dniem 1 stycznia 2016 r  na terenie Gminy działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Bierawie przy ulicy Gliwickiej.

Zarządcą PSZOK jest:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie,

47 – 240 Bierawa ul. Wojska Polskiego 12.

 

Poniżej zamieszcza się regulamin korzystania z PSZOK.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH zlokalizowanego na terenie Gminy Bierawa

 

§ 1.1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Opadów Komunalnych, położonego w Bierawie przy ulicy Gliwickiej, zwanego w dalszej części regulaminu PSZOK.

2. Zarządcą PSZOK jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie, 47 – 240 Bierawa ul. Wojska Polskiego 12.

3. PSZOK przyjmuje odpady, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (77 4872804) lub osobistym w siedzibie Zakładu, tj.

1) w poniedziałki od 8.00 – 16.30;

2) od wtorku do piątku od 8.00 – 15.00;

3) w soboty w godz. 9.00 – 11.00 - po zebraniu większej ilości zgłoszeń.

§ 2.1. PSZOK przyjmuje i zagospodarowuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych, o których mowa w załączniku nr 1 do uchwały, które wytworzone zostały przez mieszkańców Gminy Bierawa.

2. Odpady przyjmowane są tylko i wyłącznie po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy.

§ 3.1. Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik PSZOK po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem odpadów komunalnych ujętych w załączniku nr 1 do uchwały.

2. Na wniosek dostarczającego odpady wydawane jest potwierdzenie przyjęcia odpadów na PSZOK.

3. Dostarczane odpady muszą spełniać następujące wymagania:

1) odpowiednio posegregowane oraz niezanieczyszczone;

2) w przypadku odpadów w postaci płynnej - umieszczone w szczelnych i nieuszkodzonych pojemnikach wraz z informacją o zawartości;

3) możliwe do identyfikacji;

4) odpady zielone przyjmowane są luzem lub w workach foliowych koloru brązowego natomiast odpady kuchenne ulegające biodegradacji przyjmowane są w workach foliowych koloru brązowego;

5) odpady wielkogabarytowe muszą być opróżnione z zawartości;

6) dostarczane opony (w maksymalnej ilości 10 sztuk rocznie z jednej nieruchomości zamieszkałej) mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz samochodów osobowych;

7) odpady budowlane i rozbiórkowe w postaci gruzu, w ilości nieprzekraczającej 300 kg rocznie na jednego mieszkańca.

4. Do PSZOK nie są przyjmowane odpady nieujęte w załączniku nr 1, np. zmieszane odpady komunalne, styropian, wełna mineralna, papa.

5. Wyładunek odpadów dostarczonych do PSZOK w miejsca wskazane przez pracownika należy do osoby dostarczającej.

6. Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dostarczone odpady nie pochodzą z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Bierawa lub gdy ich ilość wskazuje na to, że odpad pochodzi np. z działalności gospodarczej.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 7 – Poz. 2238

7. Dostarczający odpady zobowiązany jest do ich natychmiastowego zabrania w przypadku:

1) stwierdzenia przez pracownika PSZOK, iż odpady dostarczone nie znajdują się w wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych;

2) braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych;

3) stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach.

§ 4.1. Na terenie PSZOK osoby niepełnoletnie mogą przebywać wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów.

2. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:

1) bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP oraz p. pożarowych;

2) podporządkowania się zaleceniom obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca i sposobu zdeponowania dostarczanych odpadów.

3. Na terenie PSZOK obowiązuje organizacja ruchu oraz kierunek poruszania się zgodnie z oznakowaniem oraz wskazaniami pracownika.

4. Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 8 – Poz. 2238

 

Pobierz plik:   PDFRodzaje odpadów przewidzianych do zbierania w PSZOK w Bierawie.pdf (175,82KB)