Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 119/2016

Z A R Z Ą D Z E N I E    nr     119/ 2016

WÓJTA  GMINY  BIERAWA
z dnia 3 listopada 2016 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Dziergowicach oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 4 pkt. 9, art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz § 6 ust. 3 uchwały Rady Gminy nr XXIX/194/2013 z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Bierawa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz.Woj.Opolskiego z 2013 r., poz. 666, z 2014 r. poz., 300), zarządza się co następuje:

§ 1.

Ogłasza się wykaz nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Bierawa przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Dziergowicach, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

  1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bierawa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
  2. Informację o wywieszeniu wykazu o którym mowa w § 1 zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Dziergowicach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Bierawa

                                                                                                                                                   Nr   119 /2016 z dnia 3 listopada 2016 r.

W Y K A Z

obejmujący nieruchomość gruntową położoną w Bierawie przeznaczoną do sprzedaży, stanowiącą własność Gminy Bierawa

Lp.

Nr działki

i jej

powierzchnia

Numer

Księgi

Wieczystej

Położenie

nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Forma zbycia

 

 

Cena nierucho-mości

(brutto)
[zł]

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

działka
nr 1318/3 o pow. 0,0345 ha

OP1K/

00042080/1

-posiada wpisy ciężarów, ograniczeń
i hipotek

Obręb Dziergowice

nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona symbolem RV

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem MN jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

bezprzetargowe -
poprawa zagospodarowania nieruchomości przyległych, tj. dz. nr 1313, dz. nr 1325

 15 990,00

 

Księga wieczysta nr OP1K/00042080/1 obciążona wpisami w dziale III księgi:

- służebność gruntowa i prawa stawiania znaków i ich utrzymywania na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości Hajduki wykaz 392, z urzędu przepisano z księgi wieczystej Kw nr 2971,

- prawo przejazdu na rzecz każdorazowego właściciela Przewóz wykaz 393 do 395 i 397 do 427 z urzędu przepisano z księgi wieczystej Kw nr 24912,

- służebność gruntowa na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości Przewóz wykaz z dotychczasową księgą wieczystą Dziergowice wykaz 983 – z urzędu przepisano z księgi wieczystej Kw nr 13845,

- służebność stawiania masztów elektrycznych wysokiego napięcia, utrzymywanie przewodów elektrycznych w stanie zdatnym do użytku na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nieruchomości Hajduki liczba wykazu 392 Sądu Powiatowego w Nysie z powołaniem się na zezwolenie z dnia 15 października do 30 grudnia 1940 roku – przepisano z księgi wieczystej Kw nr 1575,

- służebność gruntowa na rzecz Kolei Państwowych,

- służebność gruntowa na rzecz każdorazowego właściciela według wykazu Dziergowice 672 po zamknięciu księgi wieczystej Kw nr 3808,

- służebność drogi oraz prawo stawiania masztów linii wysokiego napięcia na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości Hajduki Nyskie wykaz 293 – wypis przeniesiono z księgi wieczystej Kw nr 4032, gdzie przepisany był z danej księgi wieczystej Dziergowice wykaz354,

- służebność stawiania masztów elektrycznych wysokiego napięcia, utrzymywania przewodów elektrycznych w stanie zdatnym do użytku na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Hajduki liczba wykazu 392 Sądu Powiatowego w Nysie z powołaniem się na zezwolenie z dnia 15 października do 30 grudnia 1940 roku – przepisano z księgi wieczystej Kw nr 1575.

Dział IV księgi wolny od wpisów.

Przez działkę przebiega sieć wodociągowa Ø150 oraz usytuowany jest hydrant – jako część sieci wodociągowej. Kupujący zobowiązuje się ustanowić bezterminowo na nieruchomości służebność przesyłu na rzecz Gminy Bierawa, polegającej na prawie do utrzymywania sieci, korzystania i używania sieci zgodnie z jej przeznaczeniem i w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego jej funkcjonowania, udostępniania nieruchomości w celu wykonywania czynności związanych z remontem, rozbudową, przebudową, konserwacją oraz usuwaniem awarii sieci, umożliwieniu dojazdu do sieci, pracy ciężkiego sprzętu i swobodnego dostępu osób upoważnionych przez właściciela sieci wodociągowej - na całej długości i szerokości działki. Na nieruchomości wprowadza się zakaz wznoszenia budynków i budowli, prowadzenia wykopów przez właściciela oraz dokonywania nasadzeń drzew i krzewów, które mogłyby prowadzić do uszkodzenia sieci. Wobec ustanowienia służebności przesyłu właścicielowi sieci przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu prawa budowlanego, w zakresie niezbędnym do prawidłowego korzystania ze służebności ustanowionej na jego rzecz.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) – wynosi 6 tygodni od dnia, w którym przedmiotowy wykaz podany został do publicznej wiadomości.