Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BIERAWA

z dnia  17 stycznia  2017 roku

 

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty realizujące zadania w sferze zadań publicznych

 

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), ogłasza się, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w I półroczu 2017 roku, oferty złożyły następujące podmioty:

  1. Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza” w Starej Kuźni                                 
  2. Ludowy Zespół Sportowy „Odrzanka”w Dziergowicach
  3. Ludowy Zespół Sportowy „Kotlarnia” w Goszycach  
  4. Ludowy Zespół Sportowy „Stare Koźle”.

                                 

Oferta Ludowego Zespołu Sportowego „Stare Koźle” została złożona po terminie. W związku z czym zgodnie z warunkami konkursowymi nie podlegała rozpatrzeniu.

Łączna ilość przyjętych ofert na realizację zadania w I półroczu 2017 roku wyniosła 3 na wnioskowaną kwotę  77.275,- zł

Oferty spełniły wymagane kryteria wyszczególnione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego
w sferze zadań publicznych.

Gmina powierzyła realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i udzieliła dotacji Oferentom na łączną kwotę  76.680 zł, w tym:

Lp.            Nazwa podmiotu                                                                                     Przyznana dotacja

  1. Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza” w Starej Kuźni                                23.315 zł
  2. Ludowy Zespół Sportowy „Odrzanka”w Dziergowicach                           35.640 zł
  3. Ludowy Zespół Sportowy „Kotlarnia” w Goszycach                                 17.725 zł

Ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bierawa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej.
 

                                                                                                                                    Wójt Gminy
                                                                                                                                  mgr Krzysztof  Ficoń