Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Moja przyszłość - moja firma

Screen Shot 12-28-16 at 07.48 AM.png

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt realizowany przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu pn. “Moja przyszłość-moja firma” RPOP.07.03.00-16-0001/16

 

Projekt: „Moja przyszłość – moja firma”

realizowany przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu w partnerstwie z Euro Support W. Rurynkiewicz Sp. J.

w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

 

Celem projektu jest powstanie 46 nowych firm na terenie województwa opolskiego.

Projekt adresowany jest do 70 osób (35 kobiet i 35 mężczyzn) zamieszkujących woj. opolskie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą.

Uczestnikiem projektu mogą być wyłącznie osoby powyżej 29 roku życia tj. osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia; od dnia 30-tych urodzin, pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy oraz nieaktywne zawodowo). 63 osoby z grupy docelowej stanowić będą osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy, dlatego pierwszeństwo udziału w projekcie mają:

- kobiety,

- osoby niepełnosprawne,

- osoby po 50 roku życia,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maks. średnie),

- osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia,

- osoby posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,

- migranci,

- imigranci powrotni

- osoby zamieszkujące obszary wiejskie o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej tj. gminy: Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza, Branice (min. 35 osób z grupy docelowej).

Premiowane dodatkowymi punktami na ocenie wniosków będą firmy wpisujące się branże zidentyfikowane jako specjalizacje regionalne oraz te, które będą generować miejsca pracy.

Uczestnikiem projektu nie może być osoba, która w dniu przystąpienia do projektu w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających ten dzień posiadała wpis do CEiDG, KRS lub prowadziła działalność na podstawie innych przepisów (w tym działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową).

Wsparcie w projekcie obejmuje:

1. Nabór i ocenę wniosków kandydatów na Uczestników projektu oraz spotkania kandydatów z doradcą zawodowym.

2. Szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwo w tym zakresie.

3. Przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie nie wyższej niż 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej (maks. 25 000,00 zł).

4. Podstawowe wsparcie pomostowe finansowe (1000,00 zł/1 m-c prowadzenia działalności) + wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze (szkolenia i doradztwo związane z prowadzoną działalnością i ewentualnymi trudnościami) dla wszystkich firm powstałych dzięki projektowi.

5. Przedłużone wsparcie pomostowe finansowe (1000,00 zł/1 m-c prowadzenia działalności) dla maks. 50%  firm, które powstały dzięki projektowi. Wsparcie to uzyskają firmy, które po pierwszych 6 m-cach działania gorzej sobie radzą na rynku, niż pozostałe.

 

WAŻNE - "Regulamin rekrutacji" i "Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości" wraz z załącznikami można pobrać ze strony projektu - www.dotacje.izbarzem.opole.pl

Nabór zgłoszeń ruszy dn. 09.01.2017 r. i zakończy się w dn. 13.01.2017 r. Zapraszamy!

 

Biuro projektu:

Izba Rzemieślnicza w Opolu, ul. Katowicka 55

e-mail:

Tel. 77 454 31 73 wew. 27, Tel. kom. 508 129 940

 

PDF7.3 Ulotka.pdf (707,68KB)