Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 9/2017

Z A R Z Ą D Z E N I E    nr  9 / 2017

Wójta  Gminy  Bierawa
z dnia 18 stycznia 2017 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Dziergowicach oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 4 pkt. 9 i art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) oraz § 1 uchwały Rady Gminy Bierawa nr XXXVII/275/09 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy, położonych w Dziergowicach, zarządza się co następuje:

§ 1.

Ogłasza się wykaz nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Bierawa, położonej w Dziergowicach, przeznaczonej do sprzedaży, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

  1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bierawa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
  2. Informację o wywieszeniu wykazu o którym mowa w § 1 zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Dziergowicach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Bierawa

                                                                                                                                             Nr  9/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.

W Y K A Z

obejmujący nieruchomość gruntową położoną w Dziergowicach, stanowiącą własność Gminy Bierawa, przeznaczoną do sprzedaży

Lp.

Nr działki

i jej

powierzchnia

Numer

Księgi

Wieczystej

Położenie

nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Forma zbycia

 

 

Cena nierucho-mości – brutto

(w zł)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

działka
nr 766/10 ark. m. 13 o pow. 0,0413 ha

OP1K/

00042080/1

Obręb Dziergowice

nieruchomość gruntowa zabudowana altaną letniskową,

oznaczona symbolami LsV, Bi

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem J2 UT jako tereny usług turystyki 

Przetarg

32 296,00

(w tym 14 243,40 zł wartość gruntu)

 

Zabudowa nie stanowi własności Gminy. Właścicielowi przysługuje roszczenie z tytułu zabudowy - altany letniskowej.

Księga wieczysta obciążona wpisami ciężarów i ograniczeń w dziale III: - służebność gruntowa i prawa stawiania znaków i ich utrzymywania na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości Hajduki wykaz 392, z urzędu przepisano z księgi wieczystej Kw nr 2971, - prawo przejazdu na rzecz każdorazowego właściciela Przewóz wykaz 393 do 395 i 397 do 427 z urzędu przepisano z księgi wieczystej Kw nr 24912, - służebność gruntowa na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości Przewóz wykaz z dotychczasową księgą wieczystą Dziergowice wykaz 983 – z urzędu przepisano z księgi wieczystej Kw nr 13845, - służebność stawiania masztów elektrycznych wysokiego napięcia, utrzymywanie przewodów elektrycznych w stanie zdatnym do użytku na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nieruchomości Hajduki liczba wykazu 392 Sądu Powiatowego w Nysie z powołaniem się na zezwolenie z dnia 15 października do 30 grudnia 1940 roku – przepisano z księgi wieczystej Kw nr 1575, - służebność gruntowa na rzecz Kolei Państwowych, - służebność gruntowa na rzecz każdorazowego właściciela według wykazu Dziergowice 672 po zamknięciu księgi wieczystej Kw nr 3808, - służebność drogi oraz prawo stawiania masztów linii wysokiego napięcia na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości Hajduki Nyskie wykaz 293 – wypis przeniesiono z księgi wieczystej Kw nr 4032, gdzie przepisany był z danej księgi wieczystej Dziergowice wykaz354, - służebność stawiania masztów elektrycznych wysokiego napięcia, utrzymywania przewodów elektrycznych w stanie zdatnym do użytku na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Hajduki liczba wykazu 392 Sądu Powiatowego w Nysie z powołaniem się na zezwolenie z dnia 15 października do 30 grudnia 1940 roku – przepisano z księgi wieczystej Kw nr 1575. Dział IV księgi wolny od wpisów. Nabywca zobowiązany jest uiszczać opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnych (125m2), stanowiącą 10% należności, tj. równowartość 1,4375 m3 drewna pomnożonych przez cenę 1m3 drewna, ogłaszaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim za III kwartały roku poprzedzającego wniesienie opłaty, po faktycznym wyłączeniu gruntów z produkcji. O wysokości opłaty rocznej w danym roku wyrażonej w jednostkach pieniężnych wnioskodawca będzie powiadamiany odrębnymi pismami (notami) przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) – wynosi 6 tygodni od dnia, w którym przedmiotowy wykaz podany został do publicznej wiadomości.