Dzisiaj jest poniedziałek, 25 marca 2019
Imieniny: Bolka, Cezaryny, Marioli

 • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Drugi konkurs ofert

Z A R Z Ą D Z E N I E   nr  10/2017

WÓJTA GMINY BIERAWA
z dnia  18 stycznia  2017 r.

 

W sprawie ogłoszenia drugiego  otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe i inne  uprawnione podmioty

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 5 ust. 2 pkt. 1, art. 11 ust. 1 i ust. 2 i  art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz uchwały budżetowej Gminy Bierawa na 2017 r.,  zarządza się co następuje:

 

§  1.

 

 1. Ogłaszam drugi otwarty konkurs ofert na realizację w I półroczu 2017 roku zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty.
 2. Konkurs obejmuje realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 w sołectwie Stare Koźle.
 1. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 mieści się w priorytetowych zadaniach publicznych wskazanych w § 10 rocznego Programu współpracy Gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, przyjętego uchwałą nr XXIII/164/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia
  28 listopada 2016 r.

 

§  2.

Zatwierdzam tekst ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w § 1 ust. 1 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§  3.

1.  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega zamieszczeniu na okres 21 dni:

 1. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bierawa.
 2. na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, www.bip.bierawa.pl
 3. na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa, www.bierawa.pl

 

2. Termin 21 dni liczy się od dnia  19 stycznia 2017 r.

 

§  4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§  5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                        Wójt Gminy
                                                                                                                                mgr Krzysztof Ficoń


Załącznik do zarządzenia nr 10/2017
                                                                               z dnia 18 stycznia 2017 r.

 

OGŁOSZENIE

 drugiego otwartego konkursu ofert

na realizację w I półroczu 2017 roku zadania publicznego z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe
i inne uprawnione podmioty – w sołectwie Stare Koźle

 

 

 1. RODZAJ  ZADANIA  

1. Realizacja programów szkolenia sportowego na rzecz mieszkańców Gminy w sołectwie Stare Koźle oraz uczestnictwo  w zorganizowanej
    rywalizacji sportowej.

2.  Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 1. prowadzenie zajęć sportowych i sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych;
 2. zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnych form wypoczynku i rekreacji;
 3. szkolenie sportowe zawodników lub drużyn dziecięcych, młodzieżowych i seniorskich  – kształtowanie uzdolnień i sprawności fizycznej, w tym zabezpieczenie kadry szkoleniowej;
 4. organizacja oraz udział w zawodach w określonej dyscyplinie sportu;
 5. uczestnictwo w turniejach sportowych, w szczególności promujących Gminę;
 6. udział w rozgrywkach piłki nożnej Ludowych Zespołów Sportowych działających na terenie Gminy Bierawa, zgodnie z ustalonym przez OZPN terminarzem rozgrywek;
 7. zakup sprzętu sportowego, utrzymanie urządzeń sportowych oraz boisk;
 8. promocja osiągnięć sportowych.

 

II.  WYSOKOŚĆ  ŚRODKÓW  PUBLICZNYCH  PRZEZNACZONYCH NA  REALIZACJĘ ZADANIA   

 

     Na realizację zadania objętego niniejszym konkursem planuje się przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości  -  13.500 zł

 

III.  ZASADY  PRZYZNAWANIA  DOTACJI

 1. Gmina zleci realizację zadania w formie powierzenia zadania lub wspierania realizacji zadania i udzieli na ten cel dotacji.
 1. O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe wskazane w art. 3 ust. 2 oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie działające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.
 1. Podmiot ubiegający się o dotację winien:
  1. realizować zadanie publiczne na terenie Gminy Bierawa i na rzecz jej mieszkańców;
  2. posiadać zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno-technicznej lub dostęp do takiej bazy oraz zasoby osobowe, zapewniające wykonanie oferowanego zadania;
  3. zapewnić kadrę z odpowiednimi kwalifikacjami, w szczególności do pracy z dziećmi i młodzieżą.
 1. Wnioskowana kwota dotacji nie może być wyższa niż planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania objętego otwartym konkursem ofert.
 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.
 1. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawarte w niej informacje.
 2. Organizacja winna przedstawić swoją ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 1. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 1. Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu w zależności od ilości uzyskanych punktów, zakresu i charakteru zadania objętego ofertą  oraz kalkulacją kosztów jego realizacji.
 1. Kosztorys w ofercie musi być czytelny i logiczny. W kosztorysie należy szczegółowo wykazać koszty rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi planowanego zadania. Wydatki muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania.
 1. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
 1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 1. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie.
 1. Do umowy organizacja  będzie zobowiązana dołączyć szczegółowy harmonogram realizacji zadania.
 1. Po przyjęciu wniosku i podpisaniu umowy, dokonanie w trakcie realizacji zadania przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków w budżecie (przesunięcie środków z jednej pozycji do drugiej) wymaga zgody organizatora, zgodnie z postanowieniami umowy.
 1. Podmiot  otrzymujący dotację zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
 1. Dotacja podlegać będzie szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.
 1. Dotacje celowe zostaną przyznane na realizacje zadań zawartych w ofertach wyłonionych w konkursie w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, dla których nie stosuje się trybu odwołania.
 1. Środki uzyskane na realizację zadania muszą służyć realizacji celu publicznego i mogą być przeznaczone na:
 1. wynagrodzenie szkoleniowców (pod warunkiem posiadania uprawnień instruktorskich lub trenerskich), z tym, że wysokość wynagrodzenia miesięcznego brutto szkoleniowca nie może przekraczać:
  1. w klasie A - kwoty  600 zł,
  2. w klasie B – kwoty  500 zł,
  3. juniorów i juniorów młodszych kwoty 500 zł,
  4. trampkarzy - kwoty 470 zł,
  5. młodzików – kwoty 450 zł,
  6. orlików, żaków – kwoty 350 zł,
 1. delegacje sędziowskie,
 1. koszty transportu zbiorowego związane z przejazdami na zawody (na podstawie rachunków i faktur) oraz rozliczenie delegacji za wyjazdy samochodami prywatnymi, związane z wyjazdami na zawody w wysokości nie przekraczającej stawki za 1km przebiegu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie  należności  przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167),
 1. zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji dotowanego zadania,
 1. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 1. zakup usług medycznych dla zawodników,
 1. opłaty wpisowe do rozgrywek i zawodów, licencje,
 1. dofinansowanie kosztów wyżywienia i noclegów zawodników uczestniczących w zawodach rangi krajowej lub międzynarodowej,
 1. inne koszty, w szczególności:
  1. zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji zadania (środków czystości, środków  piorących  do utrzymania w czystości strojów sportowych),
  2. pranie strojów sportowych,
  3. przygotowanie obiektu do zajęć sportowych (zakup farby, wapna, trawy, paliwa do kosiarek, części zamiennych, koszenie trawy, i inne z tym związane),
  4. zakup środków medycznych (wyposażenie apteczek),
  5. opłaty za dostawę wody, odprowadzenie ścieków oraz dostawę energii elektrycznej,
  6. obsługa księgowa, administracyjna i biurowa, informatyczna, opłaty bankowe,
  7. zakup napojów dla dzieci objętych szkoleniem,
  8. koszty wynajmu obiektu sportowego,
  9. promocja osiągnięć sportowych,
  10. inne koszty wynikłe w trakcie realizacji zadania, a nie możliwe do przewidzenia w dniu składania oferty.

 

 1. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być przeznaczone na :
  1. realizację zadań finansowanych z budżetu gminy z innego tytułu,
  2. zakup nieruchomości,
  3. finansowanie kosztów działalności gospodarczej,
  4. transfery zawodników.

 

 1. TERMIN  I WARUNKI  REALIZACJI  ZADANIA      
 1. Zadanie musi być realizowane od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2017 r.
 1. Warunkiem realizacji zadania oraz przyznania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji jest zawarcie stosownej umowy na czas oznaczony.
 1. Zadanie musi być realizowane przez Podmiot będący stroną umowy.
 1. Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji tego rodzaju zadania lub o podobnym charakterze, w tym fachową kadrę i bazę lokalową  umożliwiającą realizację zadania.

 

V.TERMIN   SKŁADANIA  OFERT    

 1. Ofertę na realizację zadania wskazanego w pkt. I należy złożyć w formie pisemnej na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).
 1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do  8 lutego 2017 r. w zamkniętej kopercie z adnotacją „Drugi konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”  w sekretariacie Urzędu Gminy Bierawa lub przesłać Pocztą na adres 47-240 Bierawa ul. Wojska Polskiego 12. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.
 1. Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VI.TRYB  I KRYTERIA  STOSOWANE  PRZY  WYBORZE  OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT

 1. Złożone oferty będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia.
 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty prawidłowo wypełnione, złożone na formularzu zgodnym z obowiązującymi przepisami w wyznaczonym terminie oraz kompletne.
 1. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.
 1. Oceny ofert pod względem formalnym dokonują pracownicy Urzędu Gminy wskazani przez Wójta do składu komisji konkursowej, którzy przekazują oferty komisji konkursowej celem dokonania oceny merytorycznej.
 1. Komisja dokona oceny merytorycznej ofert oraz przedstawi propozycję wysokości dotacji Wójtowi Gminy, który podejmie ostateczną decyzję.
 1. Oferent jest związany złożoną ofertą do dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 1. Do oferty należy dołączyć kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 1. Określa się następujące kryteria, jakie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty:


  1) Kryteria formalne: zgodność wniosków i celów statutowych oferenta z rodzajem zadania będącego przedmiotem konkursu – od 0-5 pkt.

        2) Kryteria merytoryczne, kompetencje i możliwość realizacji zadania:

a) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta (posiadane doświadczenie w realizacji danego zadania, spójność planowanych działań z zakładanymi celami) - od 1 – 5 pkt.

b) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane (planowany zakres oferowanego zadania, planowane działania i liczba  adresatów zadania)  – od 1 do 8 pkt.

            c) atrakcyjność oferty pod względem sposobu i zakresu realizacji zadania – od 1 – 2 pkt.
 

       3)  Kryteria finansowe (ocena kosztów realizacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania w odniesieniu
            do zakresu rzeczowego zadania, a w przypadku wsparcia zadania  również planowany przez oferenta udział własnych środków
           finansowych na jego realizację) – od 1 – 10 pkt.

 

      4) Kryteria społeczne (dostępność realizowanego zadania dla mieszkańców Gminy, przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie
          społeczne na realizację zadania opisanego w ofercie, trwałość realizacji zadania) – od 1 – 10 pkt.

  

     5) Kryteria organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe, rzetelność i terminowość rozliczania dotacji w latach ubiegłych,
         dotychczasowa współpraca z samorządem lokalnym) – od 1 – do 5 pkt.

 

 1. Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać wniosek wynosi 45.
 1. Oferta uzyska akceptację jeżeli uzyska co najmniej 20 wymaganych punktów z oceny merytorycznej.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od  daty ostatecznego terminu składania ofert.
 1. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej informacji poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bierawa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa.
 1. O wyborze oferty i wysokości przyznanej dotacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
 1. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 

VII.   INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANYCH Z NIMI  KOSZTAMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM I PODMIOTOM, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY

Gmina Bierawa zarówno w roku 2015 jak i w roku 2016 realizowała zadanie publiczne tego samego rodzaju. Na realizację zadania przeznaczono dotację z budżetu gminy:

- w roku 2015 w łącznej kwocie – 154.000 zł,
- w roku 2016 w łącznej kwocie  - 159.200 zł.

Realizatorem zadania w sołectwie Stare Koźle był Ludowy Zespół Sportowy „Stare Koźle”, który otrzymał dotację z budżetu gminy Bierawa : w 2015 r. – w kwocie 27.550 zł, w 2016 r. – w kwocie 29.800 zł,

 

VIII. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 1. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę na realizację  zadania zgodnie z treścią złożonej oferty, w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty.
 2. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z jego realizacji.