Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 11/2017 - BIP

Z A R Z Ą D Z E N I E    nr  11 / 2017

Wójta  Gminy  Bierawa
z dnia 27 stycznia 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Dziergowicach oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 4 pkt. 9 i art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) oraz § 1 uchwały Rady Gminy Bierawa nr XXXVII/275/09 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy, położonych w Dziergowicach, zarządza się co następuje:

§ 1.

Ogłasza się wykaz nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Bierawa, położonej w Dziergowicach, przeznaczonej do sprzedaży, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

  1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bierawa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
  2. Informację o wywieszeniu wykazu o którym mowa w § 1 zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Dziergowicach.

§ 3.

Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 9/2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Dziergowicach oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCXzałącznik.docx (21,49KB)