Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 21/2017 - BIP

Z A R Z Ą D Z E N I E    nr    21/ 2017

Wójta  Gminy  Bierawa  
z dnia 8 lutego 2017 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na mienie gminy

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), art. 66 § 1 pkt. 2, § 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 1 uchwały nr XXV/175/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe, zarządza się co następuje:

§ 1.

Nabywa się na mienie Gminy Bierawa nieruchomości gruntowe zabudowane, położone w Dziergowicach, w ewidencji gruntów oznaczonych numerami działek:

  1. 1465 ark. m. 10 obręb Dziergowice, o pow. 0,1120 ha, księga wieczysta nr OP1K/000174154/0, położona przy ulicy Powstańców Śląskich 12,
  2. 2175/2 ark. m. 7 obręb Dziergowice o pow. 0,1365 ha, księga wieczysta nr OP1K/00045886/2, położona przy ulicy Turskiej 40a.

§ 2.

Nabycie nieruchomości o których mowa w § 1 następuje w trybie art. 66 § 1 ust. 2 i § 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, tj. za wygaszenie zaległości podatkowych podatnika wobec budżetu Gminy Bierawa z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 3.

  1. Wartość nieruchomości wymienionych w § 1, określono w łącznej wysokości 109 000,00 zł, która w pełni zaspokaja należność główną zaległości podatkowych.
  2. Rozliczenie zaległości podatkowych i naliczonych od nich odsetek nastąpi na dzień sporządzenia aktu notarialnego.  
  3. Szczegółowe ustalenia ujęte zostaną w protokole zawartym pomiędzy stronami.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.