Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zapytanie ofertowe - pomoce dydaktyczne II

W związku z realizacją projektu pn.: Szansa dla Przedszkolaka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, poddziałanie 9.1.3, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Bierawa zaprasza do złożenia ofert na:

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do placówek przedszkolnych z terenu
Gminy Bierawa II w ramach projektu Szansa dla Przedszkolaka

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1024302

 

PDFzapytanie-ofertowe.pdf (358,12KB)
DOCzalacznik-nr-4-wzor-umowy.doc (102,50KB)
DOCzalacznik-nr-3-oswiadczenie-o-braku-powiazan-kapitalowych.doc (73,00KB)
PDFzalacznik-nr-2-szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf (391,75KB)
DOCzalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.doc (75,00KB)

Rozstrzygnięcie:

PDFrozstrzygnięcie.pdf (291,04KB)