Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 33/2017 - BIP

Z A R Z Ą D Z E N  I E   nr   33/2017

WÓJTA GMINY BIERAWA
 z dnia 20 marca 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 35 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz § 18 ust. 1-2 uchwały Rady Gminy nr XXIX/194/2013 z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Bierawa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz.Woj.Opolskiego z 2013 r. poz. 666, z 2014 r. poz. 300), zarządza się co następuje:

§ 1.

Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w brzmieniu określonym w  załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

  1. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bierawa na okres 21 dni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
  2. Informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Korzonku i Kotlarni.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

DOCXzałącznik.docx (20,50KB)