Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 36/2017

Z A R Z Ą D Z E N I E    nr  36 / 2017

Wójta  Gminy  Bierawa
z dnia 21 marca 2017 r

w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Bierawie i Lubieszowie

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 466 ze zm.), art. 15 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz zgodnie z § 5 ust. 1-4 uchwały nr XXIX/194/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Bierawa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz.Woj.Opolskiego z 2013 r. poz. 666, z 2014 r. poz. 300), zarządza się co następuje:

§ 1.

 

  1. Przeznacza się do zamiany prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Bierawa, w ewidencji gruntów oznaczonych numerami działek:
  1. 1272/6 k.m.2 o pow. 0,1319 ha, obręb Bierawa, księga wieczysta nr OP1K/00028866/1;
  2. 74/4 k.m. 2 o pow. 0,0365 ha, obręb Lubieszów, księga wieczysta nr OP1K/00031693/1;
  3. 74/5 k.m. 2 o pow. 0,0607 ha, obręb Lubieszów, księga wieczysta nr OP1K/00031693/1.

 

  1. W zamian za nieruchomości opisane w ust. 1 Gmina Bierawa otrzyma następujące nieruchomości, w ewidencji gruntów oznaczone numerami działek:
  1. 1278/5 k.m. 2 o pow. 0,4358 ha, obręb Bierawa, księga wieczysta nr OP1K/00072366/9;
  2. 1272/1 k.m. 2 o pow. 0,0603 ha, obręb Bierawa, księga wieczysta nr OP1K/00069158/4;
  3. 1272/4 k.m. 2 o pow. 0,0732 ha, obręb Bierawa, księga wieczysta nr OP1K/00069158/4;
  4. 1272/5 k.m. 2 o pow. 0,0454 ha, obręb Bierawa, księga wieczysta nr OP1K/00069158/4.

§ 2.

Szczegółowe warunki dokonywanej zamiany ustalone zostaną w protokole zawartym pomiędzy stronami.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami.

 § 4.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.