Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 43/2017- BIP

Z A R Z Ą D Z E N  I E   nr  43 /2017

WÓJTA GMINY BIERAWA
 z dnia 7 kwietnia 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz oddania w najem

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 35 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz §1, §2 i §3 uchwały Rady Gminy Bierawa nr XXVIII/192/2017 z dnia 27 marca 2017 r, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Bierawa, zarządza się co następuje:

§ 1.

Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i oddania w najem w brzmieniu określonym w  załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2.

  1. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bierawa na okres 21 dni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
  2. Informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Korzonku, Kotlarni, Bierawie, Starej Kuźni, Dziergowicach, Starym Koźlu i Solarni.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCXzałącznik.docx (22,40KB)