Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 44/2017

Z A R Z Ą D Z E N I E   nr   44 / 2017 

WÓJTA GMINY BIERAWA  
z dnia 7 kwietnia 2017 r.

  

w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Grabówce 

  

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 37 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt. 1, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz zarządzenia nr 13/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Grabówce oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, zarządza się co następuje:

§ 1.

Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, w ewidencji gruntów oznaczoną numerem działki 76/1, położoną w Grabówce, będącą własnością Gminy Bierawa.

§ 2.

Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 2. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Bierawa, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Grabówce.

Załącznik do zarządzenia
nr  44 /2017  z dnia 07.04.2017 r.

Wójt Gminy Bierawa
w dniu 7 kwietnia 2017 r.

o g ł a s z a

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bierawa

 1. Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca  zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp), której właścicielem jest Gmina Bierawa. Nieruchomość położona jest w Grabówce, w ewidencji gruntów oznaczona jest numerem działki 76/1 ark. mapy 1, o powierzchni 0,0063 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1K/00041238/7.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: teren oznaczony symbolem MR jako tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej o niskiej intensywności zabudowy.   

Obciążenia nieruchomości - księga wieczysta wolna od wpisów ciężarów, ograniczeń i hipotek.

 1. Cena wywoławcza: 3 000,00 zł brutto (w cenie zawarty jest podatek VAT 23%).
 2. Termin i miejsce przetargu: Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość odbędzie się: w dniu 12 maja 2017 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12, pok. nr 24 o godz. 1000.
 3. Wadium 300,00 zł.
 4. Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
 1. wpłata wadium w terminie do dnia 9 maja 2017 roku, gotówką lub przelewem, na konto Bank Pekao SA Oddział Opole nr 12 1240 3103 1111 0010 5014 8508.  Tytuł wpłaty wadium powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium jest zwracane w terminie  do 3 dni roboczych po dniu zamknięcia przetargu.
 2. okazanie komisji, przed otwarciem przetargu, dokumentu tożsamości w celu ustalenia zgodności danych osobowych przystępującego do przetargu i wpłacającego wadium,
 3. pełnomocnicy występujący w imieniu innych muszą okazać komisji, przed otwarciem przetargu, pełnomocnictwo do określonej czynności udzielone w formie notarialnej, w celu dołączenia do akt,
 4. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i biorących udział
  w przetargu, niezbędne jest przedłożenia zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, bądź umowa spółki cywilnej. Podmioty, na które przepisy ustaw nałożyły obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Przystępując do przetargu osoby fizyczna (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), pozostające w związku małżeńskim, posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej), zobowiązane są złożyć pisemne pełnomocnictwo współmałżonka do udziału w licytacji,
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik dokona      przynajmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.
 2. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie i miejscu określonym przez organizatora przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Zastrzega się prawo unieważnienia i odwołania przetargu z podaniem przyczyny.
 4. Termin uiszczenia kwoty za nieruchomość upływa najpóźniej do dnia zawarcia umowy.
 5. Koszty aktu notarialnego ponosi kupujący.

Informacji o wszystkich sprawach związanych z przetargiem udziela stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, pokój nr 8, tel. 77 / 4872 266 w.112, email.: .