Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie o zamówieniu Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach, ul. Kozielska - budowa chodnika etap I

Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach, ul. Kozielska - budowa chodnika etap I

 

Ogłoszenie: PDFOgłoszenie.pdf (288,13KB)

Termin składania ofert: 26.04.2017 r. do godz. 10:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia chodnik.doc (349,50KB)

2. PDFPrzedmiar robót.pdf (1,20MB)

3. Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót:

- PDFD-03.02.01a Regulacja studzienek.pdf (50,08KB)
- PDFD-09.01.01. Zieleń drogowa.pdf (68,28KB)
- PDFD-M-00.00.00-Wymagania ogólne.pdf (61,61KB)
- PDFD.01.01.01 Roboty pomiarow.pdf (63,31KB)
- PDFD.02.00.01 Roboty ziemne.Wymagania ogólne..pdf (66,26KB)
- PDFD.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych..pdf (53,08KB)
- PDFD.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem..pdf (72,87KB)
- PDFD.04.02.01-Warstwy odsączające i odcinające.pdf (116,47KB)
- PDFD.04.03.01-Oczyszczenie i skropienie..pdf (71,91KB)
- PDFD.04.04.00 Podbudowa z kruszyw.Wymag ogólne..pdf (110,44KB)
- PDFD.04.04.02 Podbudowa z kruszyw łaman stabiliz mechan..pdf (50,93KB)
- PDFD.05.03.01-Nawierzchnia z kostki kamiennej.pdf (103,91KB)
- PDFD.05.03.11-Frezowanie nawierzchni.pdf (93,07KB)
- PDFD.05.03.23a-Naw z beton kostki bruk dla dróg i ulic lok oraz placów i chodników.pdf (69,46KB)
- PDFD.07.01.01-Oznakowanie poziome.pdf (88,08KB)
- PDFD.07.02.01 Oznakowanie pionowe.pdf (61,58KB)
- PDFD.08.01.01-Krawężniki betonowe.pdf (82,74KB)
- PDFD.08.03.01-Obrzeża betonowe.pdf (78,44KB)
 

4. Projekt budowlany:

- PDFOpis techniczny.pdf (1,38MB)
- PDFZagospodarowanie terenu 1.pdf (655,68KB)
- PDFZagospodarowanie terenu 2.pdf (682,65KB)
- PDFZagospodarowanie terenu 3.pdf (408,12KB)
- PDFPrzekrój D-D.pdf (586,60KB)
- PDFPrzekrój I-I.pdf (464,08KB)
- PDFSzczegóły.pdf (1,17MB)
- PDFWidok ogólny zjazdu do posesji.pdf (676,33KB)