Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 45/2017

Z A R Z Ą D Z E N I E    nr   45/ 2017

Wójta  Gminy  Bierawa
z dnia 10 kwietnia 2017 r.

 

w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Solarni

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 15 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz zgodnie z § 5 ust. 1-4 uchwały nr XXIX/194/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Bierawa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz.Woj.Opolskiego z 2013 r. poz. 666, z 2014 r. poz. 300), zarządza się co następuje:

§ 1.

  1. Przeznacza się do zamiany prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bierawa, położonej w Solarni, oznaczonej numerem działki 541/22 k.m.1 o pow. 0,0844 ha dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi księgę wieczystą nr OP1K/00069483/1, na prawo własności nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, położonej w Solarni, oznaczonej  numerem działki 541/8 k.m.1  o  pow.  0,0775 ha.
  2. Zbycie nieruchomości następuje pod warunkiem ustanowienia nieodpłatnej i  nieograniczonej w czasie służebności przechodu i przejazdu przez działki 541/6, 541/4 i 541/22 w Solarni na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 541/1 w Solarni.

§ 2.

Szczegółowe warunki dokonywanej zamiany ustalone zostaną w protokole zawartym pomiędzy stronami.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami.

 § 4.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.