Dzisiaj jest wtorek, 22 stycznia 2019
Imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

 • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Konkurs ofert

Załącznik do zarządzenia nr 77/2017
z dnia 27 czerwca 2017 r.

 

OGŁOSZENIE

 otwartego konkursu ofert

na realizację w II półroczu 2017 roku zadania publicznego z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe
i inne uprawnione podmioty

I.  RODZAJ  ZADANIA

1. Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.

2.  Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

    1) prowadzenie zajęć sportowych i sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych;

    2) zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnych form wypoczynku i rekreacji;

    3) szkolenie sportowe zawodników lub drużyn dziecięcych, młodzieżowych i seniorskich – kształtowanie uzdolnień i sprawności fizycznej,
        w tym zabezpieczenie kadry szkoleniowej;

    4) organizacja oraz udział w zawodach w określonej dyscyplinie sportu;

    5) uczestnictwo w turniejach sportowych, w szczególności promujących Gminę;

    6) udział w rozgrywkach piłki nożnej Ludowych Zespołów Sportowych działających na terenie Gminy Bierawa, zgodnie z ustalonym
        przez OZPN terminarzem rozgrywek;

    7) zakup sprzętu sportowego, utrzymanie urządzeń sportowych oraz boisk;

    8) promocja osiągnięć sportowych.

 

II.  WYSOKOŚĆ  ŚRODKÓW  PUBLICZNYCH  PRZEZNACZONYCH  NA  REALIZACJĘ ZADANIA   

     Na realizację zadania objętego niniejszym konkursem planuje się przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości  - 81.320 zł.

 

III.  ZASADY  PRZYZNAWANIA  DOTACJI

 1. Gmina zleci realizację zadania w formie powierzenia zadania lub wspierania realizacji zadania i udzieli na ten cel dotacji.
 2. O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe wskazane w art. 3 ust. 2 oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie działające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.
 3. Podmiot ubiegający się o dotację winien:
  1) realizować zadanie publiczne na terenie Gminy Bierawa i na rzecz jej mieszkańców;
  2) posiadać zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno-technicznej lub dostęp do takiej bazy oraz zasoby osobowe,
      zapewniające wykonanie oferowanego zadania;
  3) zapewnić kadrę z odpowiednimi kwalifikacjami, w szczególności do pracy z dziećmi i młodzieżą.
   
 4. Wnioskowana kwota dotacji nie może być wyższa niż planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania objętego otwartym konkursem ofert.
 5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.
 6. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawarte w niej informacje.
 7. Organizacja winna przedstawić swoją ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 8. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 9. Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu w zależności od ilości uzyskanych punktów, zakresu i charakteru zadania objętego ofertą oraz kalkulacją kosztów jego realizacji.
 10. Kosztorys w ofercie musi być czytelny i logiczny. W kosztorysie należy szczegółowo wykazać koszty rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi planowanego zadania. Wydatki muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania.
 11. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
 12. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 13. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie.
 14. Do umowy organizacja będzie zobowiązana dołączyć szczegółowy harmonogram realizacji zadania.
 15. Po przyjęciu wniosku i podpisaniu umowy, dokonanie w trakcie realizacji zadania przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków w budżecie (przesunięcie środków z jednej pozycji do drugiej) wymaga zgody organizatora, zgodnie z postanowieniami umowy.
 16. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
 17. Dotacja podlegać będzie szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.
 18. Dotacje celowe zostaną przyznane na realizacje zadań zawartych w ofertach wyłonionych w konkursie w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, dla których nie stosuje się trybu odwołania.
   
 19. Środki uzyskane na realizację zadania muszą służyć realizacji celu publicznego i mogą być przeznaczone na:
  1) wynagrodzenie szkoleniowców (pod warunkiem posiadania uprawnień instruktorskich lub trenerskich), z tym, że wysokość
      wynagrodzenia miesięcznego brutto szkoleniowca nie może przekraczać:
  • w klasie A - kwoty  700 zł,
  • w klasie B – kwoty  560 zł,
  • juniorów i juniorów młodszych kwoty 500 zł,
  • trampkarzy - kwoty 480 zł,
  • młodzików – kwoty 460 zł,
  • orlików, żaków – kwoty 360 zł,

           2) delegacje sędziowskie,
           3) koszty transportu zbiorowego związane z przejazdami na zawody (na podstawie rachunków i faktur) oraz rozliczenie delegacji
               za wyjazdy samochodami prywatnymi, związane z wyjazdami na zawody w wysokości nie przekraczającej stawki za 1km przebiegu,
               zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie  należności  przysługujących
               pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
               (Dz. U. z 2013 r., poz. 167),
           4) zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji dotowanego zadania,
           5) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
           6) zakup usług medycznych dla zawodników,
           7) opłaty wpisowe do rozgrywek i zawodów, licencje,
           8) dofinansowanie kosztów wyżywienia i noclegów zawodników uczestniczących w zawodach rangi krajowej lub międzynarodowej,
           9) inne koszty związane z realizacją zadania, w szczególności:

              a) zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji zadania (środków czystości, środków piorących do utrzymania w czystości
                  strojów sportowych),
              b) pranie strojów sportowych,
              c) przygotowanie obiektu do zajęć sportowych (zakup farby, wapna, trawy, paliwa do kosiarek, części zamiennych, koszenie
                  trawy, i inne z tym związane),
              d) zakup środków medycznych (wyposażenie apteczek),
              e) opłaty za dostawę wody, odprowadzenie ścieków oraz dostawę energii elektrycznej,
              f) obsługa księgowa, administracyjna i biurowa, informatyczna, opłaty bankowe,
              g) zakup napojów dla dzieci objętych szkoleniem,
              h) koszty wynajmu obiektu sportowego,
              i) promocja osiągnięć sportowych,
              j) inne koszty wynikłe w trakcie realizacji zadania, a nie możliwe do przewidzenia w dniu składania oferty.

20.  W uzasadnionych przypadkach środki z dotacji mogą być przeznaczone jako wkład własny organizacji do innego projektu odpowiadającego
       rodzajowi zadania będącego przedmiotem niniejszego konkursu, który organizacja zamierza zrealizować z udziałem środków zewnętrznych
       (poza budżetem gminy Bierawa), w wysokości nie przekraczającej 15 % ogólnej kwoty dotacji.

21. Projekt, o którym mowa w ust. 14 musi służyć poszerzeniu oferty dotyczącej wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, którą
     organizacja zamierza złożyć w ramach przedmiotowego konkursu ofert.

22. Środki, które mają stanowić wkład własny organizacji, a pochodzące z dotacji z budżetu gminy Bierawa, mogą być przeznaczone wyłącznie
     na dofinansowanie kosztów merytorycznych związanych z realizacją dodatkowego zadania, a w szczególności zakup sprzętu,
     wynagrodzenie trenerów, przewóz zawodników.

23. W przypadku przeznaczenia części dotacji na realizację innego projektu finansowanego ze środków zewnętrznych (wkład własny)
      organizacja zobowiązana będzie dołączyć do sprawozdania końcowego sprawozdanie z realizacji dodatkowego projektu.

24. W przypadku braku możliwości wydatkowania środków planowanych na dofinansowanie innego projektu, jako wkład własny organizacji,
      dopuszcza się dokonanie zmian w kosztorysie ofertowym.

25. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być przeznaczone na :

 1. realizację zadań finansowanych z budżetu gminy z innego tytułu,
 2. zakup nieruchomości,
 3. finansowanie kosztów działalności gospodarczej,
 4. transfery zawodników.

 

IV.  TERMIN  I  WARUNKI  REALIZACJI  ZADANIA

 1. Zadanie musi być realizowane od dnia podpisania umowy do 22 grudnia 2017 r.
 2. Warunkiem realizacji zadania oraz przyznania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji jest zawarcie stosownej umowy na czas oznaczony.
 3. Zadanie musi być realizowane przez Podmiot będący stroną umowy.
 4. Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji tego rodzaju zadania lub
  o podobnym charakterze, w tym fachową kadrę i bazę lokalową umożliwiającą realizację zadania.

 

V.    TERMIN   SKŁADANIA  OFERT    

 1. Ofertę na realizację zadania wskazanego w pkt. I należy złożyć w formie pisemnej na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).
   
 2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do  18 lipca 2017 r. w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”w sekretariacie Urzędu Gminy Bierawa lub przesłać Pocztą na adres 47-240 Bierawa ul. Wojska Polskiego 12. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.
   
 3. Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VI.  TRYB  I KRYTERIA  STOSOWANE  PRZY  WYBORZE  OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT

 1. Złożone oferty będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia.
 2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty prawidłowo wypełnione, złożone na formularzu zgodnym z obowiązującymi przepisami
  w wyznaczonym terminie oraz kompletne.
 3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.
 4. Oceny ofert pod względem formalnym dokonują pracownicy Urzędu Gminy wskazani przez Wójta do składu komisji konkursowej, którzy przekazują oferty komisji konkursowej celem dokonania oceny merytorycznej.
 5. Komisja dokona oceny merytorycznej ofert oraz przedstawi propozycję wysokości dotacji Wójtowi Gminy, który podejmie ostateczną decyzję.
 6. Oferent jest związany złożoną ofertą do dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 7. Do oferty należy dołączyć kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
   
 8. Określa się następujące kryteria, jakie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty:


1) Kryteria formalne: zgodność wniosków i celów statutowych oferenta z rodzajem zadania będącego przedmiotem
     konkursu – od 0-5 pkt.

        2) Kryteria merytoryczne, kompetencje i możliwość realizacji zadania:

a) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta (posiadane doświadczenie w realizacji danego zadania, spójność
    planowanych działań z zakładanymi celami) - od 1 – 5 pkt.

b) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane
   (planowany zakres oferowanego zadania, planowane działania i liczba  adresatów zadania)  – od 1 do 8 pkt.

            c) atrakcyjność oferty pod względem sposobu i zakresu realizacji zadania – od 1 – 2 pkt.


       3)  Kryteria finansowe (ocena kosztów realizacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania
            w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, a w przypadku wsparcia zadania  również planowany przez oferenta udział własnych
            środków finansowych na jego realizację) – od 1 – 10 pkt.


       4) Kryteria społeczne (dostępność realizowanego zadania dla mieszkańców Gminy, przewidywana liczba odbiorców,
          zapotrzebowanie społeczne na realizację zadania opisanego w ofercie, trwałość realizacji zadania) – od 1 – 10 pkt.

  
       5)  Kryteria organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe, rzetelność i terminowość rozliczania dotacji w latach ubiegłych,
            dotychczasowa współpraca z samorządem lokalnym) – od 1 – do 5 pkt.

 

9. Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać wniosek wynosi 45.

10. Oferta uzyska akceptację jeżeli uzyska co najmniej 20 wymaganych punktów.

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

12. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej informacji poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bierawa,
      w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa.

13. O wyborze oferty i wysokości przyznanej dotacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

14. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 

VII.   INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANYCH Z NIMI  KOSZTAMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM I PODMIOTOM, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY

 

Gmina Bierawa zarówno w roku 2015, w roku 2016 i w I półroczu 2017 r. realizowała zadanie publiczne tego samego rodzaju. Na realizację zadania przeznaczono dotację z budżetu gminy:

- w roku 2015 w łącznej kwocie – 154.000 zł,
- w roku 2016 w łącznej kwocie  - 159.200 zł,
- w I półroczu 2017 roku w łącznej kwocie  76.680 zł

Realizatorem zadania były:

 1. LZS „Odrzanka” w Dziergowicach – w 2015 r. – 60.450 zł, w 2016 r. – 61.800 zł, w I półroczu 2017 r. – 35.640 zł;
 2. LZS „Zawisza” Stara Kuźnia – w 2015 r. – 30.450 zł, w 2016 r. – 28.200 zł, w I półroczu 2017 r. – 23.315 zł;
 3. LZS „Kotlarnia” – w 2015 r. – 35.550 zł, w 2016 r. – 39.450 zł, w I półroczu 2017 r. - 17.725 zł;
 4. LZS „Stare Koźle” – w 2015 r. – 27.550 zł, w 2016 r. – 29.800 zł, w I półroczu 2017 r. nie korzystał z dotacji.

 

VIII. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 1. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę na realizację zadania zgodnie z treścią złożonej oferty, w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty.
 2. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z jego realizacji.

  Z up. Wójta
  mgr Stanisław Wróbel
  Zastępca Wójta
-->