Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BIERAWA

z dnia  20 lipca 2017 roku

 

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty realizujące zadania w sferze zadań publicznych

 

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), ogłasza się, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w drugim półroczu 2017 roku, oferty złożyły następujące podmioty:

  1. Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza” w Starej Kuźni                                 
  2. Ludowy Zespół Sportowy „Odrzanka”w Dziergowicach
  3. Ludowy Zespół Sportowy „Kotlarnia” w Goszycach  
  4. Ludowy Zespół Sportowy „Stare Koźle”.

                                 

Łączna ilość przyjętych ofert na realizację zadania w II półroczu 2017 roku wyniosła 4 na wnioskowaną kwotę  81.050,- zł

Oferty spełniły wymagane kryteria wyszczególnione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.

Gmina powierzyła realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i udzieliła dotacji Oferentom na łączną kwotę  81.050 zł, w tym:

Lp.            Nazwa podmiotu                                                                                                        Przyznana dotacja

  1. Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza” w Starej Kuźni                                   18.850 zł
  2. Ludowy Zespół Sportowy „Odrzanka”w Dziergowicach                              29.400 zł
  3. Ludowy Zespół Sportowy „Kotlarnia” w Goszycach                                   19.000 zł
  4. Ludowy Zespół Sportowy „Stare Koźle” w Starym Koźlu                            13.800 zł

 

 

Ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bierawa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej.

                                                                                                                        

                                             Wójt Gminy

                                                                                                                                                mgr Krzysztof  Ficoń