Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

OBWIESZCZENIE

Bierawa, dnia 21 lipca 2017r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Bierawa, Stare Koźle i Brzeźce

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr VI/48/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Bierawa, Stare Koźle i Brzeźce zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Bierawa, Stare Koźle i Brzeźce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do tego projektu, w dniach pracy urzędu od 31 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bierawa, przy ulicy Wojska Polskiego 12, pokój nr 37 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 8.00 do 17.00, wtorek-czwartek od 7.00 do 15.00, piątek od 7.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bierawa przy ulicy Wojska Polskiego 12, w sali nr 24 o godzinie 15.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Bierawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2017 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone są informacje o dokumentach:

-      o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Bierawa, Stare Koźle i Brzeźce,

-     o  prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do w/w projektu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  –  stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – należy składać na piśmie do Wójta Gminy Bierawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Bierawa.

 

Wójt Gminy Bierawa

/-/ Krzysztof Ficoń

 

PNG01 Położenie.png (3,99MB)

PNG02 Wskazanie terenów_sołectwo_Bierawa.png (10,47MB)

PNG03 Wskazanie terenów_soł Stare Koźle.png (10,00MB)

PNG04 Wskazanie terenów_soł Brzeźce.png (9,74MB)

PNGMPZP Bierawa_RYSUNEK_Zał Nr 1.png (17,10MB)

PDFMPZP BIERAWA_UCHWAŁA wraz z Uzasadnieniem.pdf (473,15KB)

PNGMPZP Brzeźce_RYSUNEK_Zał Nr 3.png (11,05MB)

PNGMPZP Stare Koźle_RYSUNEK_Zał Nr 2.png (14,86MB)

PDFPOŚ_tekst.pdf (1,31MB)

DOCUWAGI-druk.doc (34,50KB)

PDFUWAGI-druk.pdf (258,52KB)