Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Bierawa innowacyjna!

Screen Shot 07-25-17 at 01.36 PM.png

Gmina Bierawa podpisała umowę na realizację projektu pn.: Gimnazjum innowacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, poddziałanie 9.1.1, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działaniami zostanie objętych około 100 uczniów i 30 nauczycieli z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Bierawie oraz Zespołu Szkół z nauczaniem języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego - Gimnazjum im. Josepha Freiherra von Eichendorffa w Solarni. Głównym celem projektu jest podniesienie efektywności uczenia się
w zakresie dziedzin objętych projektem poprzez przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych opartych na metodzie eksperymentu, rozwijających uzdolnienia uczniów, podnoszących ich kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy a także niwelujących dysfunkcje oraz wyrównujących dysproporcje w nauce. W ramach projektu, szkoły zostaną doposażone w innowacyjne pomoce dydaktyczne, technologie informacyjno – komunikacyjne, a także materiały  wyrażające artystyczność i ekspresję. Z oferty będą mogli skorzystać również nauczyciele poprzez udział w szkoleniach i warsztatach podnoszących ich kompetencje. Całkowita wartość projektu to 599 747,50 zł, z czego wartość dofinansowania stanowi kwota 569 760,13 zł.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.