Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Dzieje się!

Screen Shot 07-25-17 at 01.36 PM.png

 

W ramach projektu realizowanych jest łącznie 14 rodzajów zajęć. Szeroka oferta sprawia,
że młodzież uczęszcza na nie z chęcia, ucząc się ciągle czegoś nowego.

 

Zgłębiamy fizykę

Zajęcia przewidują popularyzowanie fizyki wśród młodzieży gimnazjalnej, inspirowanie i rozwijanie zainteresowań fizyką, docenienie znaczenia fizyki                w otaczającym życiu codziennym a także wyrównanie poziomu wiedzy poprzez motywowanie do uzupełniania swoich wiadomości, mobilizowanie do samodzielnej i systematycznej pracy. Zajęcia skierowane dla uczniów klas II-III.

 

 

Zrozumieć matematykę

Zajęcia przewidują rozwijanie kluczowych umiejętności i zdolności poprzez gry logiczne i edukacyjne w dziedzinie matematyki. Stosowanie tego typu zajęć umożliwia dziecku wszechstronny rozwój intelektualny i emocjonalny, zmniejsza niechęć do podejmowania wysiłku umysłowego, uaktywnia dzieci nieśmiałe lub przekonane o braku zdolności matematycznych. Pozwala również uniknąć nudy w doskonaleniu technik. Eksperyment polega na porównaniu wyników sprzed zajęć z rożnego rodzaju zadań z wynikami po udowadniając wpływ zabawy na wyniki. Zajęcia skierowane dla uczniów klas II-III rozwijających uzdolnienia, jak i mających problemy w nauce

 

 

Doskonalimy angielski

Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego skierowane będą do uczniów pragnących rozwijać i doskonalić swoje zdolności i umiejętności językowe oraz zainteresowanych kulturą i tradycją krajów anglojęzycznych. Program zajęć zakłada nabycie kompetencji kluczowych z języka obcego (j. angielskiego), takich jak prawidłowa komunikacja, pewność siebie oraz przygotowanie ucznia do skutecznego wykorzystywania języka angielskiego w sytuacjach życiowych. Zajęcia będą skierowane do uczniów I i II klasy gimnazjum

 

 

Kółko geograficzne

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie wiedzy geograficznej (głównie geografia fizyczna). Uczniowie namacalnie poznają różne rodzaje skał i minerałów oraz nauczą się je rozróżniać, zrozumieją zjawiska ruchu obiegowego i obrotowego Ziemi oraz jego konsekwencje, będą mogli sprawdzić swoją wiedzę dzięki wygenerowanym profesjonalnym testom tematycznym, nauczą się rozróżniać różne skamieniałości, w tym skamieniałości przewodnie. Dodatkowo zapoznają się z rodzajami chmur i ich występowaniem, zrozumieją czym poziomice, warstwice, wysokość względna, bezwzględna, dolina, zbocze, poznają budowę wulkanu, poznają jak zbudowana jest ziemia, jak powstaje strefa ryftu i subdukcji, zapoznają się z nachyleniem osi ziemskiej, zrozumieją zróżnicowanie osi  Ziemi.Zajęcia skierowane dla uczniów klasy I gimnazjum

 

 

Kółko chemiczne

Zajęcia będą miały na celu zwiększenie zainteresowania uczniów naukami ścisłymi poprzez przybliżenie zastosowania chemii w życiu codziennym, na bazie doświadczeń i eksperymentów. Uczniowie będą mieli szanse przyjrzeć się doświadczeniom przygotowywanym przez prowadzącego oraz wzięcia w nich udziału. Zajęcia mają również na celu rozwijanie i kształcenie umiejętności obserwacji i logicznego myślenia oraz wyciągania wniosków z przeprowadzonych eksperymentów, wyrabianie odpowiedzialności, dokładności i wytrwałości oraz zapoznanie z pracą chemika w związku z istnieniem na terenie powiatu zakładów chemicznych

 

Konwersacje w języku angielskim

Zajęcia przewidują rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie prowadzenia konwersacji w języku angielskim. Wzbogacenie słownictwa z różnych grup tematycznych, poznanie i uaktualnienie znanych już konstrukcji gramatycznych i potocznych wyrażeń w konkretnych sytuacjach. Doskonalenie umiejętności językowych jest możliwe poprzez stworzenie realnych sytuacji, w których uczeń może porozumieć się tylko w języku angielskim. Zajęcia skierowane dla uczniów klas II/III,

 

 

Gazetka BILINGUA

Celem zajęć jest nabycie kompetencji w zakresie j. angielskiego i j. niemieckiego, doskonalenie umiejętności komunikowania się, rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi formami wypowiedzi pisemnych, doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem obcym pod względem ortograficznym, stylistycznym i gramatycznym, przygotowanie uczniów do świadomego i krytycznego odbioru przekazów medialnych, rozwój wyobraźni, fantazji, ekspresji artystycznej, wykorzystanie programów i technik komputerowych, wskazanie możliwości i zagrożenia współczesnych sposobów komunikowania się. Zajęcia skierowane dla klas II/III

 

 

Koło Ledo Wedo

Podstawowym celem zajęć jest osiągnięcie dobrego poziomu opanowania umiejętności programistycznych uczniów szczególnie uzdolnionych, obejmujących podstawy programowania, przewidywania, konstruowania algorytmów. Przewiduje się wprowadzenie, przećwiczenie i utrwalenie kluczowych zagadnień dla nauki programowania, realizowanych z wykorzystaniem zestawu klocków Lego Mindstorms. Przewidziano realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem zestawu klocków Lego Mindstorms łączącego klocki z serii Lego Technic z czujnikami elektronicznymi, serwomechanizmami oraz komputerową jednostką centralną. Taki zestaw pozwala między innymi na konstruowanie robotów i układów automatyki, a także na ich odpowiednie zaprogramowywanie. Zajęcia skierowane dla klas I-II