Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zaproszenie do składania ofert

Screen Shot 07-25-17 at 01.36 PM.png

 

W związku z realizacją projektu pn.: Szkoła eksperymentów i doświadczeń  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, poddziałanie 9.1.1, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Bierawa

zaprasza do złożenia ofert na:

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Bierawa 
w ramach projektu Szkoła eksperymentów i doświadczeń

 

http://https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1052249

 

PDFzapytanie ofertowe.pdf (336,76KB)
DOCzałacznik nr 1 formularz ofertowy.doc (134,00KB)
PDFzałącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (850,01KB)
DOCzałacznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.doc (72,50KB)
DOCzałącznik nr 4 - wzór umowy.doc (99,50KB)

 

Pytania i wyjaśnienia:

PDFinformacja o omyłce pisarskiej - część OO.pdf (467,78KB)

Rozstrzygnięcie:

PDFrozstrzygnięcie.pdf (278,59KB)
PDFTabela 1 do rozstrzygnięcia.pdf (194,49KB)