Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zaproszenie do składania ofert

Screen Shot 07-25-17 at 01.36 PM.png

W związku z realizacją projektu pn.: Szkoła eksperymentów i doświadczeń  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, poddziałanie 9.1.1, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Bierawa

zaprasza do złożenia ofert na:

Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego do szkół podstawowych z terenu Gminy Bierawa 
w ramach projektu Szkoła eksperymentów i doświadczeń

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1055227

 

PDFzapytanie ofertowe.pdf (351,83KB)
DOCzałacznik nr 1 formularz ofertowy.doc (76,00KB)
DOCzałącznik nr 2 - zestawienie jakościowo - ilościowe dostarczanego sprzętu.doc (125,00KB)
PDFzałącznik nr 3 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (911,57KB)
DOCzałacznik nr 4 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.doc (73,00KB)
PDFzałącznik nr 5 - wzór umowy.pdf (351,63KB)

Pytania i wyjaśnienia:

PDFpytania.pdf (906,43KB)

Rozstrzygnięcie:

PDFrozstrzygnięcie.pdf (279,42KB)