Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ruszamy z nowym projektem!

Screen Shot 07-25-17 at 01.36 PM.png

 

Przedszkolaki mają swoją szansę

 

Szansa dla Przedszkolaka. Pod takim tytułem Gmina Bierawa realizuje kolejny projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, działania 9.1 Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.3 wsparcie edukacji przedszkolnej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Tym razem dla wszystkich oddziałów przedszkolnych w naszej Gminie.

Zadania skierowane są do wszystkich placówek przedszkolnych z terenu Gminy Bierawa, a ich celem jest wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej.

Działaniami objętych zostanie co najmniej 180 dzieci oraz 25 nauczycieli. Projekt oferuje dodatkowe zajęcia z ciekawymi pomocami, pomoc logopedy, naukę języka obcego oraz wydłużenie godzin pracy każdego oddziału o godzinę dziennie. Wartość projektu to 655.243,75 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 556.956,68 zł.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.