Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Umowa ubezpieczenia dzieci rolników od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

 

Umowa ubezpieczenia dzieci rolników od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł 11 października 2017r. z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie.

Umowa obowiązuje od 14-10-2017r. do 13-10-2018r. i jest finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. 

Szczegółowe informacje są zamieszczone na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego www.krus.gov.pl, Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników WWW.fsusr.gov.pl i Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych WWW.ubezpieczeniapocztowe.pl, ponadto będą udzielane bezpośrednio w Oddziałach Regionalnych   i Placówkach Terenowych KRUS.

Grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje wyłącznie dzieci ( do ukończenia 16 roku życia) rolników, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

Potwierdzeniem ubezpieczenia jest zaświadczenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informujące, że rodzic lub opiekun prawny jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie ( ubezpieczeniem emerytalno-rentowym oraz ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub był objęty tym ubezpieczeniem w okresie polisowym.

Zgłaszanie szkód do Ubezpieczyciela można dokonywać drogą elektroniczną pod adresem e-mail: lub listem poleconym na adres: Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Mickiewicza 19, 26-600 Radom, przesyłając do Ubezpieczyciela wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z kompletną dokumentacją, zgodną z wykazem dokumentów, wskazanym w formularzu w części „ Informację dla zgłaszającego roszczenie”.

Pomoc w wypełnianiu formularza można uzyskać kontaktując się z Infolinią Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych pod numerem telefonu: 48 370 43 21 (pn-pt. 8.00 – 18.00)

 

Z-ca Dyrektora ds. Świadczeń

Piotr Ciona