Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Informacja

 

Urząd Gminy Bierawa informuje, że dotychczasowa nazwa ulicy Wieczorka w Starej Kuźni została zmieniona na „ulica Szkolna” -  uchwałą rady Gminy Bierawa nr XXXVI/231/2017 z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 10 listopada 2017 roku  pod pozycją 2784.

Zmiana nazwy ulicy została dokonana na mocy ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ( Dz. U. z 2016 r., poz. 744).

Zgodnie z art. 5 powołanej ustawy – pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Oznacza to, że dowody osobiste i prawa jazdy zachowują ważność, a ich wymiana nie jest wymagana przed końcem terminu ważności dokumentu. Osoby, które zechcą wymienić dowód osobisty powinny złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Gminy Bierawa,

Poniżej przedstawia się również inne ważne informacje dla mieszkańców oraz przedsiębiorców, których dotyczy zmiana nazwy ulicy :

Ujawnienie zmian w księdze wieczystej.

Ustawa nie przewiduje obowiązkowego terminu aktualizacji danych w księdze wieczystej. Wniosek o dokonanie wpisu w księgach wieczystych może złożyć właściciel nieruchomości . Może to również nastąpić z urzędu.

Gmina w terminie do 31 grudnia 2017 roku wystąpi do Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie–Koźlu o dokonanie zmiany nazwy ulicy w ewidencji gruntów i budynków. Na Starostwie Powiatowym będzie ciążył obowiązek do powiadomienia ksiąg wieczystych o zmianie nazwy ulicy.

Nie trzeba dokonywać żadnych zmian w dokumentach notarialnych, bowiem one dotyczą stanu w chwili ich powstania.

Urząd Skarbowy

Osoby fizyczne mogą wypełnić i złożyć formularz ZAP-3 lub zgłosić aktualizację danych adresowych w roku 2018 przy składaniu zeznania podatkowego za rok 2017.

Druk ZAP-3 można pobrać i złożyć w formie papierowej w Urzędzie Skarbowym w Kędzierzynie – Koźlu lub drogą elektroniczną poprzez wypełnienie i wysłanie formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (http://www.finanse.mf.gov.pl)

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, powinny złożyć w Urzędzie Gminy Bierawa wniosek CEIDG – 1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Osoby pobierające świadczenia ZUS powinny zgłosić zmianę danych adresowych poprzez wypełnienie i złożenie wniosku o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce, tj. formularz WZD-01. Formularz należy pobrać i złożyć w formie papierowej w Inspektoracie ZUS w Kędzierzynie – Koźlu. Wypełniony formularz można także przesłać pocztą.

Deklaracje w sprawie podatku od nieruchomości i gospodarowania odpadami

Właściciele nieruchomości nie mają konieczności składania zmiany w deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.

Banki, dostawcy energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych i internetowych, agencje ubezpieczeniowe, zakłady pracy, przychodnie lekarskie, szkoły, przedszkola i inne.

Wyżej wymienione instytucje należy powiadomić o zmianie adresu poprzez wypełnienie i złożenie stosownego formularza aktualizacji danych udostępnionego przez dany podmiot, a w przypadku braku takiego formularza, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej.