Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Konkurs ofert

Załącznik  do zarządzenia nr 156/2017
                                                                                                                            z dnia 21 grudnia 2017 r.

 

OGŁOSZENIE

otwartego konkursu ofert

na realizację  w roku 2018 zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia
oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe
i inne uprawnione podmioty

 

I. RODZAJ ZADANIA

Opieka pielęgnacyjna w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych oraz ambulatoryjna i domowa terapia i rehabilitacja lecznicza.

 

II.           WYSOKOŚĆ  ŚRODKÓW  PUBLICZNYCH  NA  REALIZACJĘ  ZADANIA   

Na realizację zadania objętego niniejszym konkursem w projekcie budżetu gminy na rok 2018 przeznaczono kwotę  dofinansowania w  wysokości   190.000 zł.

 

III.        ZASADY PRZYZNAWANIA  DOTACJI

 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego wskazanego w pkt. I. będzie miało formę wspierania realizowanego zadania wraz
  z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 2. O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, wskazane w art. 3 ust. 2 oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Bierawa, nie działające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.
 3. Wnioskowana kwota dotacji nie może być wyższa niż planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania objętego otwartym konkursem ofert.
 4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.
 5. Organizacja winna przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny
  i terminowy.
 6. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawarte w niej informacje.
 7. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 8. Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu, w zależności od ilości uzyskanych punktów, zakresu i charakteru zadania objętego ofertą oraz kalkulacją kosztów jego realizacji.
 9. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
 10. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 11. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie.
 12. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
 13. Dotacja podlegać będzie szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

 

IV.        TERMIN I WARUNKI  REALIZACJI  ZADANIA

 1. Zadanie musi być realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.
 2. Warunkiem realizacji zadania oraz przyznania dotacji na dofinansowanie jego realizacji jest zawarcie stosownej umowy na czas oznaczony.
 3. Zadanie musi być realizowane przez Podmiot będący stroną umowy.
 4. Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji tego rodzaju zadania lub o podobnym charakterze, w tym specjalistyczną kadrę i bazę lokalową umożliwiającą realizację zadania.

 

V.     TERMIN  SKŁADANIA  OFERT 

 1. Ofertę na realizację zadania wskazanego w pkt. I - należy złożyć w formie pisemnej na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).
 2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 11 stycznia 2018 r. w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”w sekretariacie Urzędu Gminy Bierawa lub przesłać Pocztą na adres 47-240 Bierawa ul. Wojska Polskiego 12. Decyduje data wpływu.
 3. Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VI.  TRYB I  KRYTERIA  STOSOWANE  PRZY   WYBORZE  OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT

 1. Złożone oferty będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia.
 2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty prawidłowo wypełnione, złożone na formularzu zgodnym z obowiązującymi przepisami w wyznaczonym terminie oraz kompletne.
 3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.
 4. Oceny ofert pod względem formalnym dokonują pracownicy Urzędu Gminy wskazani przez Wójta do składu komisji konkursowej, którzy przekazują oferty komisji konkursowej celem dokonania oceny merytorycznej.
 5. Komisja dokona oceny merytorycznej ofert oraz przedstawi propozycję wysokości dotacji Wójtowi Gminy, który podejmie ostateczną decyzję.
 6. Oferent jest związany złożoną ofertą do dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 7. Do oferty należy dołączyć kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
   
 8. Określa się następujące kryteria oceny ofert:

  1) Kryteria formalne :

             a) zgodność celów statutowych oferenta z rodzajem zadania będącego przedmiotem konkursu - od 0-2 pkt,
             b) zapewnienie wymaganego wkładu finansowego - od 0-3 pkt,

         2) Kryteria merytoryczne, kompetencje i możliwość realizacji zadania:

      a) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta (posiadane doświadczenie w realizacji danego zadania, spójność
          planowanych działań z zakładanymi celami)  – od 1 – 5 pkt.,
     b) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane (planowany zakres
         oferowanego zadania, planowane działania i liczba adresatów zadania) - od 1 – 5 pkt.,

    c) atrakcyjność oferty pod względem sposobu realizacji zadania oraz wpływ realizowanego zadania na poprawę warunków opieki nad
        osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi - od 1 – 5 pkt.,

      3) kryteria finansowe (ocena kosztów realizacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania w odniesieniu
          do zakresu rzeczowego zadania, udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowych) – od 1 – 10 pkt,

     4) kryteria społeczne (dostępność realizowanego zadania dla mieszkańców gminy, przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie na
         usługi świadczone  w ramach oferty, trwałość realizacji zadania) – od 1 – 10 pkt.

     5) kryteria organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe oraz doświadczenie, rzetelność i terminowość rozliczania dotacji w latach
         ubiegłych, dotychczasowa współpraca z samorządem lokalnym)   – od 1 – 5 pkt.

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert. Konkurs zostanie rozstrzygnięty
    także w przypadku, gdy wpłynie tylko jedna oferta.

10. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej informacji poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bierawa,
      w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa.

11. O wyborze oferty i wysokości przyznanej dotacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

12. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 

VII. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANYCH Z NIMI KOSZTAMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM I PODMIOTOM, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY

Gmina Bierawa zarówno w roku 2016, jak i roku 2017 realizowała zadanie publiczne tego samego rodzaju. Realizatorem zadania był Caritas Diecezji Opolskiej. Na realizację zadania przeznaczono dotację z budżetu gminy: w roku 2016 – 172.000 zł, a w roku 2017 – 175.000 zł.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę na realizację zadania zgodnie z treścią złożonej oferty, w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty.
 2. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z jego realizacji.

 

PDFOgłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.pdf (161,73KB)