Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Konkurs ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej

Załącznik do zarządzenia nr 157 /2017
z dnia  21 grudnia 2017 r.

 

OGŁOSZENIE

 otwartego konkursu ofert

na realizację w I półroczu 2018 roku zadania publicznego z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe
i inne uprawnione podmioty

 

I.  RODZAJ  ZADANIA

1. Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.

2.  Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
     1) prowadzenie zajęć sportowych i sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych;
     2) zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnych form wypoczynku i rekreacji;
     3) szkolenie sportowe zawodników lub drużyn dziecięcych, młodzieżowych i seniorskich – kształtowanie uzdolnień i sprawności fizycznej,
         w tym zabezpieczenie kadry szkoleniowej;
     4) organizacja oraz udział w zawodach w określonej dyscyplinie sportu;
     5) uczestnictwo w turniejach sportowych, w szczególności promujących Gminę;
     6) udział w rozgrywkach piłki nożnej Ludowych Zespołów Sportowych działających na terenie Gminy Bierawa, zgodnie z ustalonym przez
         OZPN terminarzem rozgrywek;
     7) zakup sprzętu sportowego, utrzymanie urządzeń sportowych oraz boisk;
     8) promocja osiągnięć sportowych.

 

II.  WYSOKOŚĆ  ŚRODKÓW  PUBLICZNYCH  PRZEZNACZONYCH NA  REALIZACJĘ ZADANIA   

     Na realizację zadania objętego niniejszym konkursem planuje się przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości  -  90.950 zł.

 

III.  ZASADY PRZYZNAWANIA  DOTACJI

 1. Gmina zleci realizację zadania w formie powierzenia zadania lub wspierania realizacji zadania i udzieli na ten cel dotacji.
 2. O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe wskazane w art. 3 ust. 2 oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie działające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.
 3. Podmiot ubiegający się o dotację winien:
  1. realizować zadanie publiczne na terenie Gminy Bierawa i na rzecz jej mieszkańców;
  2. posiadać zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno-technicznej lub dostęp do takiej bazy oraz zasoby osobowe, zapewniające wykonanie oferowanego zadania;
  3. zapewnić kadrę z odpowiednimi kwalifikacjami, w szczególności do pracy z dziećmi
   i młodzieżą.

       4.  Wnioskowana kwota dotacji nie może być wyższa niż planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania objętego
            otwartym konkursem ofert.

       5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.

       6. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawarte w niej informacje.

       7. Organizacja winna przedstawić swoją ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób
          efektywny, oszczędny i terminowy.

       8. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

       9. Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu w zależności od ilości
           uzyskanych punktów, zakresu i charakteru zadania objętego ofertą oraz kalkulacją kosztów jego realizacji.

     10. Kosztorys w ofercie musi być czytelny i logiczny. W kosztorysie należy szczegółowo wykazać koszty rodzajowe wraz z kosztami
           jednostkowymi planowanego zadania. Wydatki muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania.

     11. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania
           zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

     12. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
          o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

     13. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie.

     14. Do umowy organizacja będzie zobowiązana dołączyć szczegółowy harmonogram realizacji zadania.

     15. Po przyjęciu wniosku i podpisaniu umowy, dokonanie w trakcie realizacji zadania przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami
          wydatków w budżecie (przesunięcie środków z jednej pozycji do drugiej) wymaga zgody organizatora, zgodnie z postanowieniami umowy.

     16. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy oraz
          wydatków dokonywanych z tych środków.

     17. Dotacja podlegać będzie szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa
           została zawarta.

     18. Dotacje celowe zostaną przyznane na realizacje zadań zawartych w ofertach wyłonionych w konkursie w trybie indywidualnych
          rozstrzygnięć, dla których nie stosuje się trybu odwołania.

19. Środki uzyskane na realizację zadania muszą służyć realizacji celu publicznego i mogą być przeznaczone na:

 1. wynagrodzenie szkoleniowców (pod warunkiem posiadania uprawnień instruktorskich lub trenerskich), z tym, że wysokość wynagrodzenia miesięcznego brutto szkoleniowca nie może przekraczać:
  • w klasie A - kwoty 760 zł,
  • w klasie B - kwoty  600 zł,
  • juniorów    - kwoty  600 zł
  • juniorów młodszych - kwoty 520 zł,
  • trampkarzy - kwoty 560 zł,
  • młodzików  - kwoty 480 zł
  • orlików, żaków - kwoty 400 zł,
    
 2. delegacje sędziowskie;
 3. koszty transportu zbiorowego związane z przejazdami na zawody (na podstawie rachunków i faktur) oraz rozliczenie delegacji za wyjazdy samochodami prywatnymi, związane z wyjazdami na zawody i mecze piłkarskie w wysokości nie przekraczającej stawki za 1km przebiegu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie  należności  przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167) w zw. z art. 34a ustawy z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2200) i przepisów wydanych na jego podstawie;
 4. zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji dotowanego zadania;
 5. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 6. zakup usług medycznych dla zawodników;
 7. opłaty wpisowe do rozgrywek i zawodów, licencje;
 8. dofinansowanie kosztów wyżywienia i noclegów zawodników uczestniczących w zawodach rangi krajowej lub międzynarodowej;
 9. inne koszty związane z realizacją zadania, w szczególności:
  • zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji zadania (środków czystości, środków piorących do utrzymania
   w czystości strojów sportowych),
  • pranie strojów sportowych,
  • przygotowanie obiektu do zajęć sportowych (zakup farby, wapna, trawy, paliwa do kosiarek, części zamiennych, koszenie trawy, i inne z tym związane),
  • zakup środków medycznych (wyposażenie apteczek),
  • opłaty za dostawę wody, odprowadzenie ścieków oraz dostawę energii elektrycznej,
  • obsługa księgowa, administracyjna i biurowa, informatyczna, opłaty bankowe,
  • zakup napojów dla dzieci objętych szkoleniem,
  • koszty wynajmu obiektu sportowego,
  • promocja osiągnięć sportowych,
  • inne koszty wynikłe w trakcie realizacji zadania, a nie możliwe do przewidzenia w dniu składania oferty.

20. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być przeznaczone na :
     
1) realizację zadań finansowanych z budżetu gminy z innego tytułu;
      2) zakup nieruchomości;
      3) finansowanie kosztów działalności gospodarczej;
      4) transfery zawodników.

 

IV.  TERMIN  I  WARUNKI  REALIZACJI  ZADANIA

 1. Zadanie musi być realizowane w I półroczu 2018 roku.
 2. Warunkiem realizacji zadania oraz przyznania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji jest zawarcie stosownej umowy na czas oznaczony.
 3. Zadanie musi być realizowane przez Podmiot będący stroną umowy.
 4. Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji tego rodzaju zadania lub o podobnym charakterze, w tym fachową kadrę i bazę lokalową umożliwiającą realizację zadania.

 

V.                TERMIN   SKŁADANIA  OFERT    

 1. Ofertę na realizację zadania wskazanego w pkt. I należy złożyć w formie pisemnej na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy
  i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).
   
 2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do  11 stycznia 2018 r. w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”w sekretariacie Urzędu Gminy Bierawa lub przesłać Pocztą na adres 47-240 Bierawa ul. Wojska Polskiego 12. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.
 3. Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VI.             TRYB  I KRYTERIA  STOSOWANE  PRZY  WYBORZE  OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT

 1. Złożone oferty będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia.
 2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty prawidłowo wypełnione, złożone na formularzu zgodnym z obowiązującymi przepisami w wyznaczonym terminie oraz kompletne.
 3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.
 4. Oceny ofert pod względem formalnym dokonują pracownicy Urzędu Gminy wskazani przez Wójta do składu komisji konkursowej, którzy przekazują oferty komisji konkursowej celem dokonania oceny merytorycznej.
 5. Komisja dokona oceny merytorycznej ofert oraz przedstawi propozycję wysokości dotacji Wójtowi Gminy, który podejmie ostateczną decyzję.
 6. Oferent jest związany złożoną ofertą do dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 7. Do oferty należy dołączyć kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
   
 8. Określa się następujące kryteria, jakie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty:


1) Kryteria formalne: zgodność wniosków i celów statutowych oferenta z rodzajem zadania będącego przedmiotem konkursu – od 0-5 pkt.

      2) Kryteria merytoryczne, kompetencje i możliwość realizacji zadania:

a) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta (posiadane doświadczenie
    w realizacji danego zadania, spójność planowanych działań z zakładanymi celami) - od 1 – 5 pkt.

b) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane (planowany zakres
    oferowanego zadania, planowane działania i liczba  adresatów zadania)  – od 1 do 8 pkt.

            c) atrakcyjność oferty pod względem sposobu i zakresu realizacji zadania – od 1 – 2 pkt.

       3) Kryteria finansowe (ocena kosztów realizacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania w odniesieniu
          do zakresu rzeczowego zadania, a w przypadku wsparcia zadania  również planowany przez oferenta udział własnych środków
          finansowych na jego realizację) – od 1 – 10 pkt.

      4) Kryteria społeczne (dostępność realizowanego zadania dla mieszkańców Gminy, przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie
          społeczne na realizację zadania opisanego w ofercie, trwałość realizacji zadania) – od 1 – 10 pkt.

      5)  Kryteria organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe, rzetelność i terminowość rozliczania dotacji w latach ubiegłych,
          dotychczasowa współpraca z samorządem lokalnym) – od 1 – do 5 pkt.

 

9. Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać wniosek wynosi 45.

10. Oferta uzyska akceptację jeżeli uzyska co najmniej 20 wymaganych punktów.

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

12.  Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej informacji poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bierawa,
       w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa.

13. O wyborze oferty i wysokości przyznanej dotacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

14. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 

VII.   INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANYCH Z NIMI  KOSZTAMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM I PODMIOTOM, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY

 

Gmina Bierawa zarówno w roku 2016 i w 2017 r. realizowała zadanie publiczne tego samego rodzaju. Na realizację zadania przeznaczono dotację z budżetu gminy:

- w roku 2016 w łącznej kwocie  - 159.250 zł,

- w roku 2017 w łącznej kwocie  - 157.730 zł

 

Realizatorem zadania były:

 1. LZS „Odrzanka” w Dziergowicach – w 2016 r. – 61.800 zł, w 2017 r. – 65.040 zł;
 2. LZS „Zawisza” Stara Kuźnia – w 2016 r. – 28.200 zł, w 2017 r. – 42.165 zł;
 3. LZS „Kotlarnia” – w 2016 r. – 39.450 zł, w 2017 r. – 36.725 zł
 4. LZS „Stare Koźle” – w 2016 r. – 29.800 zł, w 2017 r. - 13.800 zł (II półrocze).

 

VIII. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 1. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę na realizację zadania zgodnie z treścią złożonej oferty, w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty.
 2. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z jego realizacji.


  PDFOgłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej.pdf (179,49KB)