Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. I półrocze

IRZP.271.1.2018                                                                              Bierawa,  22.01.2018 r.

 

 

                                                                                                                  Wg rozdzielnika

 

 

Gmina Bierawa informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. I półrocze, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, została wybrana oferta firmy:

REMONDIS Gliwice Sp. z o.o., ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice

 

Oferowana cena brutto wykonania całości zamówienia wynosi:  378 125,00 zł.

Aspekty środowiskowe: 3 pojazdy typu śmieciarka charakteryzujących się obniżoną emisją spalin stosownie do normy EURO 5 (lub równoważnej).

liczba zadeklarowanych myć i dezynfekcji pojemników na odpady zmieszane: 0 myć.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów – 90 w kryterium cena (60 pkt), aspekty środowiskowe (30 pkt) oraz liczba zadeklarowanych myć i dezynfekcji pojemników na odpady zmieszane (0 pkt) i jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

L.P.

Nazwa wykonawcy

Kryterium

Cena

 

 

(60 pkt)

Aspekty środowiskowe

 

 

(30 pkt)

 

Liczba zadeklarowanych myć i dezynfekcji pojemników na odpady zmieszane

 

(10 pkt)

Ocena

(łączna ilość

punktów)

1.

REMONDIS Gliwice Sp. z o.o.

ul. Kaszubska 2

44-100 Gliwice

 

60

 

30

 

0

 

90

 

 

Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 a ustawy Pzp, zawarcie umowy może nastąpić przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1, w związku złożeniem  tylko jednej oferty.