Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BIERAWA

z dnia  22 stycznia 2018 roku

 

 

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty realizujące zadania w sferze zadań publicznych

 

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), ogłasza się, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w pierwszym półroczu 2018 roku, oferty złożyły następujące podmioty:

  1. Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza” w Starej Kuźni                                 
  2. Ludowy Zespół Sportowy „Odrzanka”w Dziergowicach
  3. Ludowy Zespół Sportowy „Kotlarnia” w Goszycach  
  4. Ludowy Zespół Sportowy „Stare Koźle”.

                                 

Łączna ilość przyjętych ofert na realizację zadania w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosła 4 na wnioskowaną kwotę  101.400,- zł

Oferty spełniły wymagane kryteria wyszczególnione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.

Gmina powierzyła realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i udzieliła dotacji Oferentom na łączną kwotę  90.947 zł, w tym:

Lp.

Nazwa podmiotu

Przyznana dotacja

dyscypliny sportowe objęte dotacją

1.

 Ludowy Zespół Sportowy „Odrzanka” 
  w Dziergowicach

37.285 zł

 

sekcje piłki nożnej (juniorzy młodsi, młodzicy, orlicy, żacy, seniorzy),  
sekcja sportu psich zaprzęgów, Nordic walking

2.

 Ludowy Zespół Sportowy „Kotlarnia”
 w Goszycach  

19.892 zł

sekcje piłki nożnej (juniorzy, seniorzy)

3.

 Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza”
 w Starej Kuźni

19.392 zł

 

sekcje piłki nożnej (juniorzy, seniorzy)

sekcja lekkoatletyczna – biegi

sekcja skata sportowego

4.

 Ludowy Zespół Sportowy
 „Stare Koźle” w Starym Koźlu

14.378 zł

 

sekcja piłki nożnej (trampkarze, seniorzy),

sekcja tenisa stołowego


Ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bierawa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej.                        

                                                       Wójt Gminy

                                                                                                                                                             mgr Krzysztof  Ficoń