Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Ogłoszenie

Wójta Gminy Bierawa

z dnia   15 lutego  2018 roku

 

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty realizujące zadania publiczne

 

Ogłasza się, że po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań  z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w roku 2018, dokonano wyboru niżej wymienionych ofert:

lp.

Nazwa podmiotu

Tytuł projektu

    Przyznana dotacja

1.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Prowadzenie działalności świetlicowej
w Lubieszowie

6.450 zł

2.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Spotkanie integracyjne z grupą mniejszości niemieckiej z Gdańska i wspólne poznawanie historii i zabytków kraju pochodzenia w ramach podtrzymywania tożsamości mniejszości narodowej 

11.550 zł

                                            
Łączna ilość ofert złożonych na rok 2018 wyniosła  2 na wnioskowaną kwotę 18.000,- zł

Dofinansowanie otrzymały  2 oferty  na łączną kwotę  18.000,- zł.

Oferty powyższe spełniły wymagane kryteria wyszczególnione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.

Z wnioskodawcą zostaną spisane odrębne umowy dotyczące realizacji poszczególnych projektów.

 

                                                                                                                            Wójt Gminy Bierawa

                                                                                                                            mgr Krzysztof  Ficoń