Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Konkurs

                                                                                  Załącznik  do zarządzenia

                                                                                               Nr 44/2018 Wójta Gminy Bierawa

                                                                              z dnia 18 maja 2018 r.

 

Wójt Gminy Bierawa

ogłasza konkurs na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora:  

 1. Szkoły Podstawowej im. Alfonsa Zgrzebnioka w Dziergowicach, 47-244 Dziergowice, ul. Kozielska 8,
 2. Publicznego Przedszkola w Dziergowicach, 47-244 Dziergowice, ul. Klasztorna 2
 3. Publicznego Przedszkola w Bierawie z Oddziałami Zamiejscowymi 47-240 Bierawa, ul. Dąbrowy 4

- dla których organem prowadzącym jest Gmina Bierawa

I.  Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora w/w placówek, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej , publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r. poz. 1597), może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania :

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny , oraz przygotowanie pedagogiczne
  i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
 2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 4. uzyskał :
  a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
  b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
  c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
     - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy
       z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
 5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym ;
 6. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych ;
 7. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną , o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną , o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zmian. ), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 8. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 10. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311);
 11. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. , poz. 224 ze zmian.).

Ponadto do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia  łącznie następujące wymagania :

 1. posiada obywatelstwo polskie , z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej , państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy , w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym ;
 4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne ;
 5. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 6. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 7. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych ;
 8. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311);
 10. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. , poz. 224 ze zmian.) .

II. Oferty osób przystępujących do konkursu,  zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko  dyrektora publicznego  przedszkola,  publicznej szkoły podstawowej,  publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki  oraz trybu pracy komisji konkursowej  (Dz.U. z 2017 r.,  poz. 1587 ) , powinny zawierać :

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki ,
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o :

a) stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela , albo

b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego , albo

c) stażu pracy , w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

     3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę  i miejsce urodzenia ,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania  (adres do korespondencji),

   4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,
       o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia ,

  5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia ,
      w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa
      ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

 6)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego  znajomość języka polskiego, o którym
      mowa  w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 224 ze zmian. ) – w przypadku cudzoziemca ,

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
    wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie , że przeciwko kandydatowi nie toczy się  postępowanie o przestępstwo ścigane z   oskarżenia publicznego lub postępowanie
    dyscyplinarne,

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie , że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o którym mowa
      w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych   
       (Dz.U. z 2017 r. , poz. 1311),

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku , o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji
     o dokumentach organów  bezpieczeństwa państwa  z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1721 ze zmian.)    
      – w    przypadku  kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r. ,

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
      – w przypadku nauczyciela,

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku
      nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
      1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. , poz.1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
       wyższym (Dz.U. z 2016 r. , poz. 1842 ze zmian.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym  oraz adresem mailowym  z dopiskiem  (w zależności od placówki,  której dotyczy  oferta) :

„Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dziergowicach” lub 

„Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Dziergowicach” lub

„Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Bierawie z Oddziałami Zamiejscowymi " -

w terminie do 08 czerwca 2018 r.   do godz. 13.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa  lub przesłać pocztą na w/w adres  ( liczy się data wpływu oferty ) .

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni w formie elektronicznej. 
 

PDFOgłoszenie o konkursie.pdf (156,97KB)