Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zaproszenie do składania ofert

Screen Shot 07-25-17 at 01.36 PM.png

 

W związku z realizacją projektu pn.: Szansa dla Przedszkolaka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, poddziałanie 9.1.3, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Gmina Bierawa zaprasza do złożenia ofert na:

 

Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do placówek przedszkolnych z terenu Gminy Bierawa
w ramach projektu Szansa dla Przedszkolaka - dodatkowe zamówienie 2

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1116532

 

PDFzapytanie ofertowe.pdf (434,82KB)
PDFzałacznik nr 1 formularz ofertowy.pdf (344,23KB)
DOCzałacznik nr 1 formularz ofertowy.doc (85,50KB)
PDFzałącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (383,53KB)
PDFzałacznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.pdf (247,59KB)
DOCzałacznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.doc (69,00KB)
PDFzałącznik nr 4 - wzór umowy.pdf (329,04KB)

Rozstrzygnięcie:

PDFrozstrzygnięcie_PZ.042.6.10.2016_www.pdf (400,21KB)