Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BIERAWA

z dnia  20 lipca 2018 roku

 

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty realizujące zadania w sferze zadań publicznych

 

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 i 650), ogłasza się, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w drugim półroczu 2018 roku, oferty złożyły następujące podmioty:

  1. Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza” w Starej Kuźni
  2. Ludowy Zespół Sportowy „Odrzanka”w Dziergowicach
  3. Ludowy Zespół Sportowy „Kotlarnia” w Goszycach  
  4. Ludowy Zespół Sportowy „Stare Koźle”.

                                 

Łączna ilość przyjętych ofert na realizację zadania w II półroczu 2018 roku wyniosła 4 na wnioskowaną kwotę  83.980,- zł

Oferty spełniły wymagane kryteria wyszczególnione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego
w sferze zadań publicznych.

Gmina powierzyła realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i udzieliła dotacji Oferentom na łączną kwotę  83.980 zł, w tym:

Lp.            Nazwa podmiotu                                                                                               Przyznana dotacja

  1. Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza” w Starej Kuźni                                   18.500 zł
  2. Ludowy Zespół Sportowy „Odrzanka”w Dziergowicach                            30.300 zł
  3. Ludowy Zespół Sportowy „Kotlarnia” w Goszycach                                   20.000 zł
  4. Ludowy Zespół Sportowy „Stare Koźle” w Starym Koźlu                           15.180 zł

 

 

Ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bierawa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej.

                                                                                                                        

              Wójt Gminy

                                                                                                                    mgr Krzysztof  Ficoń