Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Bierawa

z dnia  14 stycznia 2019 roku

 

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu

- ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych  - przez organizacje pozarządowe i inne podmioty realizujące zadania w sferze zadań publicznych

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) oraz zarządzenia nr 4/2019 Wójta Gminy z dnia 14 stycznia 2019 r.  w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert, ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu  ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2019 :

 

lp.

Nazwa oferenta

Przyznana dotacja

1.

Caritas Diecezji Opolskiej

     190.000 zł

 

Łączna ilość ofert złożonych na rok 2019 wyniosła 1 na wnioskowaną kwotę   190.000,- zł

Dofinansowaniem objęto 1 ofertę na łączną kwotę  190.000,- zł.

 

Z wnioskodawcą zostanie spisana umowa dotycząca realizacji zadania.

Ogłoszenie zamieszcza się  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bierawa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej .

 

                                                                                                                              Wójt Gminy Bierawa

                                                                                                                               Krzysztof  Ficoń