Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Informacje

 

OPOLSKIE ODDZIAŁY KRUS, OODR, ARiMR ORAZ KOWR

PODPISAŁY POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

18.12.2019 Przedstawiciele opolskich Oddziałów wraz z Panią Wicewojewodą.jpeg

 

Z inicjatywy Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu w dniu 18.12.2018r. przedstawiciele Oddziałów Regionalnych:

  1. Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu,
  2. Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie,
  3. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu,
  4. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu

podpisali Porozumienie o wzajemnej współpracy przy organizacji spotkań szkoleniowo-informacyjnych dla rolników.

 

Niniejsze Porozumienie objęła swym patronatem

Wicewojewoda Opolski Pani Violetta Porowska.

 

Podpisane Porozumienie jest pierwszym tego rodzaju wspólnym przedsięwzięciem, którego przedmiotem jest wzajemna współpraca stron przy organizacji spotkań szkoleniowo-informacyjnych,  realizujących  cele  edukacyjne  oraz  prewencyjne, skierowane do rolników, z zakresu adekwatnego do przedmiotu działalności każdej ze stron Porozumienia, w szczególności:

  • celem realizowanym przez KRUS będzie przede wszystkim propagowanie zasad bezpiecznego życia i pracy w gospodarstwach rolnych, służących zmniejszeniu stopnia wypadkowości wrolnictwie,
  • celem realizowanym przez OODR będzie upowszechnienie wiedzy wśród rolnikówi mieszkańców obszarów wiejskich z zakresu rolnictwa i innych form gospodarowania oraz wspierania gospodarstw rolnych,
  • celem realizowanym przez ARiMR będzie przede wszystkim upowszechnianie informacji na temat wspólnej polityki rolnej,
  • celem realizowanym przez KOWR będzie przedstawienie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz omówienie zasad działań promocyjno-informacyjnych, mających na celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych.

 

Porozumienie zakłada współpracę długookresową, nakierowaną na wypracowanie cykliczności spotkań z rolnikami. Panele szkoleniowo-informacyjne będą okazją do przekazywania najbardziej aktualnych zagadnień bieżących, dotyczących pracy rolnictwie.

 

Sporządził:

Joanna Skuratowicz

Kierownik Samodzielnego Referatu

Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego OR w Opolu

 


 

 

WYKORZYSTANIE LIMITU SKUMULOWANEJ KWOTY

POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu informuje, że w 2018r. została w 100%  wykorzystana wysokość  krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie.

Jednocześnie, wiele wniosków o pomoc za rok 2018 zostało rozliczone na początku roku 2019.

Tak więc na dzień 15-01-2019r. wykorzystano limit pomocy de minimis w rolnictwie stanowi 71,33%

Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy w ramach programu de minimis, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym w rolnictwie, mogą na stronie internetowej MRiRW (https://srpp.minrol.gov.pl) obserwować kwotę wykorzystanego krajowego limitu pomocy.

 

 

                                                                                     Opracowała:

                                                                                     Kierownik Wydziału Ubezpieczeń

                                                                                     Ewelina Elias