Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Komunikat RSO: Komunikat 1/PI/2019, Kom. 3/P_105/2019

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Departament Monitoringu Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu informuje, że w dniu 22 stycznia 2019 r., na terenie województwa opolskiego stwierdzono wystąpienie Alarmu I stopnia dla pyłu zawieszonego PM10. Na stacjach monitoringu jakości powietrza zlokalizowanych w Opolu i Zdzieszowicach wystąpiło przekroczenie poziomu informowania 200 mikrogram/m3 * i zarejestrowano następujące, 24-godzinne stężenia pyłu zawieszonego PM10: 1. Opole, ul. Koszyka – 223 mikrogram/m3, 2. Zdzieszowice, ul. Piastów – 267 mikrogram/m3. Natomiast na stacjach monitoringu jakości powietrza zlokalizowanych w Kędzierzynie – Koźlu, Oleśnie i Prudniku wystąpiło przekroczenie poziomu informowania 150 mikrogram/m3 ** i zarejestrowano następujące, 24-godzinne stężenia pyłu zawieszonego PM10: 1. Kędzierzyn – Koźle, ul. B. Śmiałego – 179 mikrogram/m3, 2. Olesno, ul. Słowackiego – 159 mikrogram/m3, 3. Prudnik, ul. Podgórna – 157 mikrogram/m3. Biorąc pod uwagę bieżące wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10 oraz prognozy zanieczyszczenia powietrza, przewiduje się obniżenie poziomu stężeń dla tego zanieczyszczenia. Przekroczenie poziomu Alarmu I stopnia może się wiązać z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych, głównie w przypadku osób z niewydolnością układu oddechowego oraz układu krążenia, a w szczególności w przypadku dzieci i osób starszych. * zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 poz. 1031), ** zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, będącym integralną częścią Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej

Komunikat jest ważny od 23-01-2019 09:13:00 do 25-01-2019 09:13:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania