Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie konkursu ofert

Z A R Z Ą D Z E N I E   nr  9/2019
WÓJTA GMINY BIERAWA
z dnia  30 stycznia 2019 r.

 

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019  zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych,  przez organizacje pozarządowe i inne  uprawnione podmioty

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 5 ust. 2 pkt. 1, art. 11 ust. 1 i ust. 2 i  art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 823) oraz uchwały budżetowej na 2019 rok, zarządza się co następuje:

§  1.

 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych, przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty.
 2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 mieści się w priorytetowych zadaniach publicznych wskazanych w § 9 rocznego Programu współpracy Gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, przyjętego uchwałą nr LI/317/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 15 listopada 2018 r.

 

§  2.

 1. Otwarty konkurs ofert, o którym mowa w § 1, zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w ogłoszeniu.
 1. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§  3.

1.  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega zamieszczeniu na okres 21 dni:

 1. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bierawa.
 2. na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, www.bip.bierawa.pl
 3. na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa, www.bierawa.pl

2. Termin 21 dni liczy się od dnia  31 stycznia 2019 r.

§  4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§  5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                                           Wójt Gminy

                                                                                                                                                        Krzysztof  Ficoń


                 Załącznik do zarządzenia nr  9/2019
Wójta Gminy Bierawa z dnia 30 stycznia 2019 r.

 

OGŁOSZENIE

 otwartego konkursu ofert

na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych,  przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty

 

I. RODZAJ ZADANIA

Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych

Zadanie obejmuje działania służące wspieraniu działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości oraz integracji obywatelskiej i społecznej, w szczególności poprzez:

 1. propagowanie kultury mniejszości narodowych,
 2. wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych,
 3. wspieranie wydarzeń mających na celu ochronę i propagowanie kultury mniejszości narodowych oraz organizację imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości,
 4. ochronę miejsc związanych z kulturą mniejszości,
 5. działalność świetlicową oraz edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach.

 

II.  WYSOKOŚĆ  ŚRODKÓW  PUBLICZNYCH  PRZEZNACZONYCH  NA REALIZACJĘ  ZADANIA   

Na realizację zadania w 2019 r. planuje się przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 18.000 zł.

 

III. ZASADY  PRZYZNAWANIA  DOTACJI

 1. Gmina zleci realizację zadania wskazanego w pkt. I w formie wspierania realizowanego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 2. O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe wskazane w art. 3 ust. 2 i podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Bierawa, nie działające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.
 3. Wnioskowana kwota dotacji nie może być wyższa niż planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania objętego otwartym konkursem ofert.
 4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.
 5. Organizacja winna przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 6. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawarte w niej informacje.
 7. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 8. Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu, w zależności od ilości uzyskanych punktów, zakresu i charakteru zadania objętego ofertą oraz kalkulacji kosztów jego realizacji.
 9. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta. W przypadku wyboru dwóch lub więcej ofert środki przeznaczone przez Gminę Bierawa na realizację zadania zostaną podzielone.
 10. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
 11. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 12. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie.
 13. Kosztorys w ofercie musi być czytelny i logiczny. W kosztorysie należy szczegółowo wykazać koszty rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi planowanego zadania. Wydatki muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania.
 14. Dotacja będzie przekazywana jednorazowo lub w transzach na wskazany rachunek bankowy po podpisaniu umowy. Termin przekazania dotacji oraz wysokość poszczególnych transz, jak również obowiązek złożenia sprawozdania ze zrealizowanego zadania zostaną określone w umowie.
 15. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
 16. Dotacja podlegać będzie szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

 

IV. TERMIN  I  WARUNKI  REALIZACJI  ZADANIA

 1. Zadanie musi być realizowane w 2019 roku zgodnie z zawartą umową, najwyższą starannością i obowiązującymi standardami oraz w zakresie opisanym w ofercie.
 2. Warunkiem realizacji zadania oraz przyznania dotacji na dofinansowanie jego realizacji jest zawarcie stosownej umowy na czas oznaczony.
 3. Zadanie musi być realizowane przez Podmiot będący stroną umowy.

 

V.  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT

 1. Ofertę na realizację zadania wskazanego w pkt. I należy złożyć w formie pisemnej na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U., poz. 1300) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2019 r. w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych”w sekretariacie Urzędu Gminy Bierawa lub przesłać Pocztą na adres 47-240 Bierawa ul. Wojska Polskiego 12. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.
 2. Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników.
 4. Złożenie oferty do konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z treścią ogłoszenia konkursowego.
   

VI.        TRYB  I KRYTERIA  STOSOWANE  PRZY  WYBORZE  OFERTY ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT

 1. Złożone oferty będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia.
 2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty prawidłowo wypełnione, złożone na formularzu zgodnym z obowiązującymi przepisami, w wyznaczonym terminie oraz kompletne.
 3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.
 4. Oceny ofert pod względem formalnym dokonują pracownicy Urzędu Gminy wskazani przez Wójta do składu komisji konkursowej, którzy przekazują oferty komisji konkursowej celem dokonania oceny merytorycznej.
 5. Komisja dokona oceny merytorycznej ofert oraz przedstawi propozycję wysokości dotacji Wójtowi Gminy, który podejmie ostateczną decyzję.
 6. Oferent jest związany złożoną ofertą do dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 7. Do oferty należy dołączyć – kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 8. Określa się następujące kryteria, jakie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty:


      1) Kryteria formalne:  
          a) zgodność celów statutowych oferenta z rodzajem zadania będącego przedmiotem konkursu - od 0-2 pkt,
          b) zapewnienie wymaganego wkładu finansowego - od 0-3 pkt,

       2) Kryteria merytoryczne:

          a) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta (posiadane doświadczenie w realizacji danego
              zadania, spójność planowanych działań z zakładanymi celami) - od 1-5 pkt.
          b) proponowana jakość wykonania zadania – wkład rzeczowy i osobowy (posiadane zaplecze lokalowe,
              kadrowe, świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków), kwalifikacje osób przy udziale
              których zadanie będzie realizowane, planowany zakres oferowanego zadania, planowane działania i liczba
              adresatów zadania wraz ze wskazaniem ilościowego udziału mieszkańców Gminy) – od 1 -5 pkt.

         c) atrakcyjność oferty pod względem sposobu i zakresu realizacji zadania –od 1 – 5 pkt.

 
      3) Kryteria finansowe (ocena kosztów realizacji zadania pod względem ich celowości,
          oszczędności i efektywności w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
          planowany przez oferenta udział własnych środków finansowych na jego realizację) – od 1 – 10 pkt.

      4) Kryteria społeczne (dostępność realizowanego zadania dla mieszkańców  Gminy, przewidywana liczba
          odbiorców, zapotrzebowanie społeczne na oferowane zadanie, trwałość realizacji zadania) – od 1 – 10 pkt.

      5) Kryteria organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe oraz doświadczenie,  rzetelność i terminowość
          rozliczania dotacji w latach ubiegłych, dotychczasowa współpraca z samorządem lokalnym) – od 1 – 5 pkt.

9. Oferta zostanie zaakceptowana jeżeli uzyska co najmniej 50 % wymaganych punktów.

10.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.
    Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie tylko jedna oferta.

11. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej informacji poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń
      Urzędu Gminy Bierawa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa.

12. O wyborze oferty i wysokości przyznanej dotacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

13. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 

VII.   INFORMACJA  O  ZREALIZOWANYCH  W  ROKU  OGŁOSZENIA OTWARTEGO  KONKURSU  OFERT  I  W  ROKU  POPRZEDNIM  ZADANIACH PUBLICZNYCH  TEGO  SAMEGO  RODZAJU  I  ZWIĄZANYCH  Z  NIMI  KOSZTAMI, ZE  SZCZEGÓLNYM  UWZGLĘDNIENIEM  WYSOKOŚCI  DOTACJI PRZEKAZANYCH  ORGANIZACJOM  POZARZĄDOWYM  I  PODMIOTOM,
O KTÓRYCH  MOWA W  ART. 3  UST. 3  USTAWY

 

Gmina  Bierawa zarówno w roku 2017, jak i w 2018 realizowała zadanie publiczne tego samego rodzaju. Na realizację zadania przeznaczono dotację z budżetu gminy:  w roku 2017 –  18.000 zł,
w roku 2018 – 18.000 zł. Realizatorem zadania było Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim.

 

VIII. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 1. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę na realizację  zadania zgodnie z treścią złożonej oferty, w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty.

2.  Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z jego realizacji.