Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Walne Zgromadzenie

 

Zaproszenie

 

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Bierawie zaprasza :

 

do   wzięcia udziału w Walnym Zebraniu sprawozdawczym

 Gminnej Spółki Wodnej Bierawie - które odbędzie się

w dniu 27 marca ( środa )  2019 r.  o godzinie 12 00   
w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Bierawa

Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12 .   

Z uwagi na ważność zagadnień,  prosi się o wzięcie udziału w w/w spotkaniu.

Jeżeli w wyznaczonym terminie i godzinie  nie będzie pełnej frekwencji do podjęcia uchwał, drugi termin Walnego Zgromadzenia sprawozdawczego ogłasza się na dzień
27.03.2019 r. godz. 12 30

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1.  Otwarcie Walnego Zgromadzenia GSW (przywitanie gości).

 2.  Wybór przewodniczącego zgromadzenia i protokolanta.

 3.  Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.

 4.  Wybór Komisji  Uchwał i Wniosków.

 5.  Przedstawienie sprawozdania rzeczowego i finansowego  z wykonania zadań za 2018 r.

 6.  Odczytanie protokołu komisji rewizyjnej.

 7.  Dyskusja nad sprawozdaniami.

 8.  Przedstawienie proponowanych zadań i budżetu na rok 2019 r.

 9.  Udzielenie absolutorium zarządowi za miniony okres

10. Dyskusja i wolne wnioski

11. Ustalenie wysokości składki członkowskiej na 2019 r.

12. Przyjęcie planu finansowego i planu rzeczowego na 2019 r.

13. Podjęcie uchwał, przyjęcie wniosków do realizacji.

14. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.